Kunst, Markt en Connaisseurschap I: Geschiedenis van de Kunstmarkt en Connaisseurschap

2019-2020

Doel vak

1. Verwerven van kennis en inzicht in de geschiedenis en het
functioneren van de kunstmarkt voor beeldende kunst, vanaf de
vroegmoderne tijd tot heden;
2. Verwerven van kennis en inzicht in de rol die de kunsthandel speelt
en heeft gespeeld als bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek, en in de
impact die de markt heeft op de productie van kunst, het
kwaliteitsoordeel en op de kunstgeschiedenis;
3. Verwerven van kennis en inzicht in de geschiedenis van het
connaisseurschap en de oordeelsvorming die daaraan ten grondslag ligt;
4. Het verrichten van onderzoek naar en het ontwikkelen van een
onderzoeksvraag over de historische kunstmarkt of specifieke
connaisseurschaps-kwesties;
5. De verslaglegging van de onderzoeksresultaten volgens
wetenschappelijke conventies in een schriftelijke voordracht.

Inhoud vak

In deze cursus, gegeven door eigen docenten en diverse specialisten van
buiten de VU (kunsthistorici, handelaren, conservatoren, specialisten)
komen diverse aspecten van de kunstmarkt aan de orde, zoals de
geschiedenis en het functioneren van de kunstmarkt (kunsthandel,
galeriewezen, kunstbeurzen, veilinghuizen); de distributie van kunst; de
impact van de markt op de kunstproductie; de invloed van internet en
globalisering; musea en de markt; de totstandkoming van prijzen; nieuwe
markten als China, India; etc. Bij de referaatopdracht gaat het om
thema’s gerelateerd aan de geschiedenis van de kunstmarkt, alsmede om
case studies over de ‘markt-geschiedenis’ van individuele kunstenaars.

Onderwijsvorm

De module bestaat uit hoorcolleges, een referaat en een werkstuk,
aangevuld met enkele bezoeken aan relevantie instellingen (bijv. Bureau
Herkomst Gezocht, PAN).

Toetsvorm

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname, schriftelijk werkstuk (70
%), mondelinge presentatie (30 %). Beide onderdelen moeten voldoende
worden afgesloten.

Matrijs van toetsen en leerdoelen:
Leerdoel 1: Literatuurstudie, werkstuk en presentatie
Leerdoel 2: Literatuurstudie, werkstuk en presentatie
Leerdoel 3: Literatuurstudie, werkstuk en presentatie
Leerdoel 4: Werkstuk en presentatie
Leerdoel 5: Werkstuk en presentatie

Vereiste voorkennis

Bachelor MKDA of bachelordiploma Kunstgeschiedenis of equivalent.

Literatuur

De literatuur wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt, maar
bestaat in elk geval uit:

F. Vermeylen, 'The Commercialization of Art: Painting and Sculpture in
Sixteenth-Century Antwerp', in: M. Ainsworth (ed.), Early Netherlandish
Painting at the Crossroads. A Critical Look at Current Methods, New York
2001, pp. 46-61.

Eric Jan Sluijter, ‘Determinig Value on the Art Market in the Golden
Age: An Introduction’, in: Anna Tummers en Koenraad Jonckheere (red),
Art Market and Connoisseurship. A Closer Look at Paintings by Rembrandt,
Rubens and their Contemporaries, Amsterdam 2008, pp. 7-29.

Chris Stolwijk, 'De groote middelaar tusschen den artist en de
verzamelaar: kunsthandelaren in Amsterdam en Den Haag in de tweede helft
van de negentiende eeuw', Uit de schilderswereld. Nederlandse
kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw, Leiden 1998,
pp. 187-249.

Olav Velthuis, Imaginaire economie: hedendaagse kunstenaars en de wereld
van het grote geld, Rotterdam 2005, 143 pp.

Doelgroep

Deze module is een verplicht onderdeel voor masterstudenten Kunst- en
Cultuurwetenschappen met Kunst, Markt en Connaisseurschap als
specialisatie. De module staat ook open voor masterstudenten Kunst- en
Cultuurwetenschappen, Erfgoedstudies, Geschiedenis of andere relevante
specialisaties, ook van andere universiteiten (in overleg met
coördinator).

Aanbevolen voorkennis

Bachelor MKDA of bachelordiploma Kunstgeschiedenis of equivalent.

Algemene informatie

Vakcode L_KAMAKGS020
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Meuwissen
Examinator dr. D. Meuwissen
Docenten dr. D. Meuwissen
dr. J.P. ten Berge
dr. I.R. Vermeulen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: