Masterscriptie Kunst, markt en connaisseurschap

2019-2020

Doel vak

1. De student toont dat hij/zij systematisch en efficiënt
onderzoeksmateriaal rondom een zelfgekozen onderwerp in het
onderzoeksveld van de specialisatie of een gerelateerd onderwerp kan
verzamelen en interpreten. Hij/zij is daarbij in staat om
wetenschappelijke en/of andere complexe teksten te begrijpen en te
analyseren;
2. De student toont kennis, begrip en probleemoplossende vaardigheden te
bezitten en deze te kunnen toepassen op nieuwe of onbekende thema’s of
casussen gerelateerd aan het onderwerp van onderzoek, en aan het
betreffende onderzoeksveld een (originele) bijdrage te leveren;
3. De student toont dat hij/zij zelfstandig in staat is grotere
onderzoeksthema’s te destilleren uit en verbanden te kunnen leggen ten
aanzien van betrouwbare primaire bronnen, secundaire literatuur en/of en
andere bronnen gerelateerd aan het onderwerp;
4. De student toont in staat te zijn om een complexe onderzoeksvraag
duidelijk en compact te formuleren in geschreven en gesproken vorm op
academisch niveau;
5. De student toont dat hij/zij een wetenschappelijk scriptie kan
schrijven in helder en gericht taalgebruik conform academische
conventies en deze af te leveren binnen een afgebakende periode.
6. De student heeft voldoende kwalificaties om zelfstandig
vervolgonderzoek uit te voeren

Inhoud vak

De masterscriptie is het afsluitende onderdeel van het
specialisatie-traject Kunst, Markt en Connaisseurschap. De student
schrijft een scriptie over een zelf gekozen onderwerp dat inhoudelijk
moet worden afgestemd met en goedgekeurd door de begeleider (en de
tweede lezer). Het gehele traject wordt zelfstandig doorlopen (onder
begeleiding van de docent), waarbij de student wordt geacht zijn of haar
onderzoeksopzet en de scriptievoortgang mondeling te presenteren tijdens
colloquia. Overige specificaties en eisen aan de scriptie en het
schrijfproces worden omschreven in de zogenaamde MA-scriptiehandleiding,
beschikbaar op Vu-net en/of Canvas.

Onderwijsvorm

Individuele studie en supervisie, colloquia (presentaties).

Toetsvorm

1) Colloquia (voldoende/onvoldoende)
2) Scriptie (100%)

Vereiste voorkennis

De module ‘Methods and Theories of Art History’ moet succesvol zijn
afgerond.

Literatuur

Het bepalen van relevante wetenschappelijke literatuur is onderdeel van
het individuele scriptieproces.

Doelgroep

MA studenten Kunst en Cultuurwetenschappen, specialisatie Kunst, Markt
en Connaisseurschap

Algemene informatie

Vakcode L_KAMAKMCSCR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Meuwissen
Examinator
Docenten dr. D. Meuwissen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: