Stage kunst, markt en connaisseurschap

2019-2020

Doel vak

1) Verdiepen en operationaliseren van academische kennis en inzicht
verworven op het gebied van de specialisaties Contemporary Art History
en Kunst, Markt en Connaisseurschap;
2) Toepassen van verworven academische kennis, inzicht en vaardigheden
in professionele en praktische context;
3) (Kritisch) beoordelen van het functioneren van academische kennis,
inzicht en vaardigheden binnen een professionele of praktische context
van instituten, organisaties en/of bedrijven, en van die instituties
zelf;
4) Verkrijgen van communicatieve en sociale vaardigheden ten aanzien van
professionele relaties, gedragscodes, werkuren, werkomgeving,
werkprocessen en professionele organisaties;
5) Ervaring opdoen in het ontwikkelen van een professionele houding en
vaardigheden, en het onderzoeken van de eigen kwaliteiten en
verwachtingen, mede in het licht van de arbeidsmarkt.

Het is mogelijk voor studenten om een onderzoeksstage te gebruiken ter
voorbereiding op de masterscriptie. De resultaten van het tijdens de
stage uitgevoerde onderzoek kunnen gebruikt worden zolang deze een
aanvulling zijn op het scriptieonderzoek.

Inhoud vak

Als onderdeel van de specialisatie Kunst, Markt en Connaisseurschap (of
CAH) mogen studenten in de vrije ruimte een stage lopen. Stageplaatsen
komen tot stand in samenspraak met een staflid van de betreffende
specialisatie, of worden aangekondigd op interne websites of via de
mail en afgestemd met de coördinator van de specialisatie. De
stage-opdracht wordt afgestemd in overleg tussen de student, de
universitaire begeleider en de begeleider van de stageverlenende
instelling. De stage kan praktisch van aard zijn of gericht op
onderzoek maar dient in elk geval in verband te staan met de
specialisatie. Verdere regels en eisen zijn vastgelegd in de facultaire
stagehandleiding, toegankelijk via VU intranet. Omdat de vrije ruimte
maar 6ECTS omvat moet deze goed gepland worden. Een stage van 6 ECTS
neemt 168 uur (ca. 5 weken voltijds) in beslag. Als de student een
langere stage wil volgen kan dit voor 6 ECTS extracurriculair.

Onderwijsvorm

Stage.

Toetsvorm

Stageverslag (inclusief (voorbeelden van) eindproducten), en een
beoordelingsgesprek door de universitaire begeleider en de begeleider
van de stage-verlenende instelling (100%)

Vereiste voorkennis

Ba Media, Kunst, Design en Architectuur, BA Kunstgeschiedenis of
equivalent.

Literatuur

Niet van toepassing.

Doelgroep

Master Kunst en Cultuurwetenschappen, specialisatie Kunst, Markt en
Connaisseurschap of Contemporary Art History.

Overige informatie

Stages worden in overleg met de docent bepaald.

Algemene informatie

Vakcode L_KAMAKMCSTA
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. D. Meuwissen
Examinator
Docenten dr. D. Meuwissen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: