Ouverture

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van dit onderdeel wordt verwacht dat de student:
1. het belang van ‘visuele geletterdheid’ in de hedendaagse wereld
begrijpt,
2. enig inzicht heeft in de manieren waarop beelden functioneren in een
bredere culturele en maatschappelijke context, en het belang van
contextualisering onderkent,
3. bekend is met de manier waarop begrippen als beeld, medium,
beeldcultuur, visuele en materiële cultuur binnen de wetenschap worden
gehanteerd,
4. bekend is met verschillen tussen mono-, multi- en interdisciplinaire
benaderingen op het gebied van de visuele en materiële cultuur,
5. kennismaking met de breedte en afbakening van het vakgebied en in
diverse daarbinnen gehanteerde systemen van categorisering en ordening,

Inhoud vak

De cursus Ouverture biedt een kennismaking met het brede veld van Media,
Kunst, Design en Architectuur en een inleiding tot de vele dimensies van
het beeldaanbod aan de hand van drie centrale vragen:
(1) Allereerst worden studenten bekend gemaakt met definities en
omschrijvingen van kernbegrippen als beeld, object, medium, beeldcultuur
en visuele en materiële cultuur, hoe deze zich verhouden tot het medium
van de taal waarin we erover spreken en schrijven en tot de samenleving
en cultuur waarin zij worden gemaakt en gebruikt.
(2) De tweede vraag betreft het verschil tussen mono-, multi- en
interdisciplinaire benaderingen, op basis van de gedachte dat het
combineren van gegevens, methoden, perspectieven en/of theorieën uit
meerdere disciplines kan leiden tot inzichten die buiten het bereik van
ieder discipline apart liggen: 1 + 1 = 3.
(3) Ten slotte wordt de student bekend gemaakt met diverse binnen het
vakgebied gehanteerde systemen van categorisering en ordening zoals de
afbakening van disciplines en het periodiseren van de geschiedenis, mede
ter introductie op de Historische Overzichten van periode 2, 4 en 5.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege, werkcolleges, excursie

Toetsvorm

- Aanwezigheid (waaraan moet worden voldaan);
- In principe wekelijkse, praktische opdrachten die in responsiecollege
worden besproken (waaraan tijdig én voldoende moet worden voldaan)
[diverse leerdoelen];
- Schriftelijk tentamen (100% van het cijfer) [alle leerdoelen]

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Doelgroep

1e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid.

Algemene informatie

Vakcode L_KBBAMKD101
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.P. ten Berge
Examinator dr. J.P. ten Berge
Docenten dr. J.I.L. Veugen
dr. J.P. ten Berge

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: