Architectuur: een geschiedenis

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
1. Herkennen en dateren van de belangrijkste objecten uit de
geschiedenis van de architectuur;
2. Plaatsen van deze objecten binnen de stijlhistorische ontwikkelingen
en hun sociaal-culturele en
historische context;
3. Karakteriseren (kenmerken noemen) en onderling vergelijken van
stromingen, stijlen, gebouwen en opvattingen en het
leggen van verbanden daartussen;
4. Lezen van plattegronden, opstanden, doorsneden en axonometrieën;
kunnen toepassen van bouwkundige termen.

De student verwerft kennis en inzicht in de
architectuurgeschiedschrijving door middel van literatuuranalyse. De
student ontwikkelt door middel van kritische visuele analyse en
literatuurstudie het vermogen gebouwen in een bredere cultuurhistorische
context te plaatsen en is in staat de verworven vaardigheden op heldere
wijze schriftelijk te reproduceren.

Inhoud vak

Geschiedenis wordt zowel chronologisch als diachroon bestudeerd aan de
hand van voor de architectuur en haar kennisgebied(en) relevante
thema's. Speciale aandacht wordt besteed aan veranderende interpretaties
rondom architectuur en aan actuele vraagstukken uit de onderzoeks- en
beroepspraktijk van de architectuurhistoricus die per definitie breed en
internationaal georiënteerd is.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege, excursie

Toetsvorm

Mondelinge presentatie en schriftelijk tentamen (100 %)

Afstemming van leerdoelen en toetsvormen:
Leerdoelen 1,2,3,4: presentatie en schriftelijk tentamen.

Vereiste voorkennis

Als entree-eis voor dit vak geldt dat de eerstejaars vakken Historisch
Overzicht moeten zijn gevolgd. Dit geldt niet voor
minorstudenten en premasters Architectuurgeschiedenis en Heritage
Studies.

Literatuur

Als naslagwerk fungeert: Koos Bosma e.a., Bouwen in Nederland 600-2000,
Zwolle 2007. De overige literatuur wordt bij aanvang van het vak bekend
gemaakt en in de studiehandleiding toegelicht.

Doelgroep

- 2de jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur,
afstudeerrichting Architectuur
- minorstudenten MKDA

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het tweede jaar MKDA: architectuur.
Deze module geldt als voorkenniseis voor de 3e jaars modules MKDA
afstudeerrichting architectuur.

Algemene informatie

Vakcode L_KBBAMKD201
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. F.H. Schmidt
Examinator dr. F.H. Schmidt
Docenten dr. F.H. Schmidt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: