Wooncultuur

2019-2020

Doel vak

Deze cursus leert studenten:
1. het problematiseren van het complexe en cultureel gelaagde fenomeen
wonen in relatie tot architectuur, ontwerp, ritueel, gebruik en
gewoonte.
2. Het begrijpen van wooncultuur in designhistorische ontwikkelingen, in
sociaal-culturele en historische context;
3. Het kennen van de belangrijkste interpretaties en hanteringen van
'wooncultuur' en
gerelateerde begrippen;
4. Het lezen van plattegronden, opstanden, doorsneden en axonometrieën.

De student verwerft kennis en inzicht in de wooncultuur en hoe die in
uiteenlopende contexten wordt gedefinieerd. De student ontwikkelt door
middel van kritische analyse en literatuurstudie het vermogen
wooncultuur als meerduidig begrip te duiden en in historische en
hedendaagse setting te begrijpen en plaatsen.

Inhoud vak

Het thema ‘wooncultuur’ is vandaag niet meer weg te denken uit de
populaire media. Het wordt er op ondubbelzinnige wijze gekoppeld aan de
ontwikkeling van een persoonlijke lifestyle en aan het maken van
individuele keuzes binnen de heersende smaakpatronen. Toch is wonen een
meer complexe en cultureel gelaagde activiteit dan de populaire media
doen vermoeden. Deze module belicht verschillende deelfacetten van de
studie van de wooncultuur (woningarchitectuur, woonbeleid versus
woonpraktijken, de sturende rol van woonadviesorganen, impact van
technologische vooruitgang, het begrip 'huiselijkheid'…) en brengt deze
in verband met de keuzes die zowel ontwerpers als bewoners maken of
maakten bij het bouwen, inrichten bewonen van hun woning. De module
vertrekt vanuit een hedendaagse vraagstelling, maar blikt ook terug in
de tijd.

Onderwijsvorm

Hoorcollege; werkcollege; excursie; practicum.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (100 %)
Alle leerdoelen komen in de wekelijkse bijeenkomsten aan de orde, worden
zowel geoefend middels tussentijdse opdrachten ter voorbereiding, als in
de werkcolleges en practica, en in het schriftelijk tentamen aan het
eind van de cursus getoetst. Dit wordt in de studiehandleiding nader
uiteengezet.

Vereiste voorkennis

Als entree-eis voor dit vak geldt dat de volgende eerstejaars vakken
MKDA moeten zijn gevolgd:
- Analyse van Beeld en Object
- Visuele en Materiële Cultuur 1 (vanaf 2018: Historisch Overzicht MKDA:
Vroegmodern)
- Visuele en Materiele Cultuur 2 (vanaf 2018: Historisch Overzicht MKDA:
Modern)
- Binnenlandse excursie.

Literatuur

De definitieve lijst van te bestuderen literatuur wordt via Canvas
gepubliceerd.

Doelgroep

2de jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur,
afstudeerrichtingen Design en Architectuur.

Overige informatie

Deze module is een verplicht 2de jaars vak voor MKDA studenten met
Design of Architectuur als afstudeerrichting. Er geldt een verplichte
aanwezigheid (bij twee keer afwezigheid volgt in principe uitsluiting
van de cursus). Deze module geldt als voorkenniseis voor de 3de jaars
modules MKDA, afstudeerrichtingen Design en Architectuur.

Algemene informatie

Vakcode L_KBBAMKD203
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator drs. I.S. Burgers MA
Examinator drs. I.S. Burgers MA
Docenten drs. I.S. Burgers MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: