Onderzoekswerkgroep Architectuur

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
1. Het doen van zelfstandig architectuurhistorisch onderzoek;
2. Het leren kritisch analyseren en interpreteren van ontwerpen,
concepten en discoursen binnen de architectuur, stedebouw en
landschapsarchitectuur en het plaatsen van deze ontwerpen, concepten en
discoursen in een historische context;
3. Het leren werken met historische en eigentjdse schriftelijke bronnen
en onderzoeksarchieven;
4. Het verder oefenen met het lezen van plattegronden, opstanden,
doorsneden en axonometrieën;
5. Het mondeling presenteren van wetenschappelijk onderzoek aan peers;
6. Het oefenen in het geven van (inhoudelijke) feedback op de
presentatie van medestudenten;
7. Het verwerken van onderzoeksresultaten tot een wetenschappelijk
artikel of een daarmee vergelijkbaar werkstuk op niveau 300.

Inhoud vak

De onderzoekswerkgroep architectuur is gericht op het analyseren en
interpreteren van ruimtelijke plannen en ontwerpen. Het onderwerp van de
werkgroep verschilt per jaar en zal vooraf via Canvas worden
aangekondigd. De collegereeks start met het bestuderen en gezamenlijk
bespreken van de professionele, ruimtelijke en historische context van
het gekozen architectonisch, stedebouwkundig en/of
landschapsarchitectonisch ensemble, onderwerp of tijdvak. Vervolgens
worden gezamenlijk enkele casestudies geanalyseerd en geïnterpreteerd
met behulp van het beschikbare beeld-, ontwerp- en presentatiemateriaal
(schetsen, tekeningen, maquettes) én schriftelijke primaire en
secundaire bronnen. Elke student formuleert vervolgens een individueel
onderzoeksthema dat nader wordt bevraagd, onderzocht en
gecontextualiseerd en doet hiervan verslag in de vorm van een
wetenschappelijk artikel of een daarmee vergelijkbaar werkstuk.

Onderwijsvorm

Hoor- en responsiecollege, werkcollege met actieve participatie,
excursie(s), mondelinge presentatie(s) en een schriftelijk eindwerkstuk.
Afhankelijk van het onderwerp van de werkgroep zal een deel van de
bijeenkomsten op locatie plaatsvinden, in een archief of bij een
instelling uit het vakgebied.

Toetsvorm

Mondelinge presentatie (30%); schriftelijk werkstuk (70%)

Om het vak met een voldoende af te kunnen ronden moet voor het
schriftelijk werkstuk minimaal een 6.0 worden gehaald. Bij een cijfer
dat lager is dan een 6.0 bij de eerste inlevering is er één herkansing.

Afstemming van leerdoelen en toetsvormen:
Leerdoel 1, 2, 3, 4, 7: presentatie en werkstuk;
Leerdoel 5, 6: presentatie.

Vereiste voorkennis

Alle bachelorbrede onderdelen van jaar 1 en 2 MKDA en van de
specialisatie architectuur moeten zijn gevolgd.
Dit geldt niet voor premasterstudenten architectuurgeschiedenis.

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Canvas

Doelgroep

Studenten MKDA, specialisatie architectuur, jaar 3 en premasterstudenten
architectuurgeschiedenis

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar. Het bijwonen van de
bijeenkomsten is verplicht.

Algemene informatie

Vakcode L_KBBAMKD302
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. F.H. Schmidt
Examinator dr. F.H. Schmidt
Docenten M. Walda MA
dr. F.H. Schmidt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: