Architectuur masterexcursie buitenland

2019-2020

Doel vak

Het kunnen uitleggen en interpreteren van stedenbouwkundige en
landschappelijke ensembles en structuren, gebouwen en architectonische
objecten ter plekke kennismaken met de specifieke stedenbouwkundige en
architectonische tradities en karakteristieken van een stad of gebied,
en de receptie daarvan in de architectuurgeschiedschrijving; het in de
praktijk brengen van verworven kennis en vaardigheden op het gebied van
mondeling en schriftelijk presenteren in de vorm van bijdragen aan een
wetenschappelijk verantwoorde reisgids en referaten ter plekke.

Inhoud vak

De buitenlandse excursie wisselt jaarlijks van reisdoel en thematiek en
leert je belangwekkende objecten (stedebouwkundige en landschappelijke
ensembles en structuren, gebouwen en architectonische objecten) ter
plekke analyseren en begrijpen. Aan de studiereis gaat een uitgebreide
voorbereiding ‘thuis’ vooraf. Het excursiedoel van dit jaar wordt later
bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Werkcollege, Excursie. Voorafgaand aan de excursie vinden in Nederland
meerdere, verplichte voorbereidende bijeenkomsten plaats. Raadpleeg
hiervoor tijdig het online rooster.

Toetsvorm

Een aantal korte essays en referaten die ter plekke worden gehouden.
Organisatie en coördinatie van een of meerdere dagdelen van de excursie.
Het geheel van voorbereiding (10 %), schriftelijke werkstukken (essay en
reisgidsbijdragen; (40 %), rondleiding en referaat ter plekke (40 %),
actieve deelname (10 %) wordt meegewogen in het eindcijfer voor dit vak.

Vereiste voorkennis

Bachelor op het gebied van architectuurgeschiedenis of kunst en cultuur.
Het werkcollege (seminar) en de vakken architectuurtheorie en
architectuurkritiek moeten zijn gevolgd.

Literatuur

Wordt nog vastgesteld

Doelgroep

Masterstudenten Architectuurgeschiedenis. Studenten Heritage Studies
kunnen zich ook aanmelden voor deelname, maar hebben niet automatisch
recht op deze excursie

Overige informatie

De excursie vindt plaats in periode 6. De definitieve datum wordt z.s.m.
bekendgemaakt. In reguliere bijeenkomsten in periode 5 wordt het
programma voorbereid.
M.b.t. de financiën: voor deze excursie wordt deelnemers dringend
aangeraden tijdig een eigen financiële bijdrage te reserveren. De VU
dekt niet alle kosten van de excursie, maar biedt een tegemoetkoming aan
(indien de cursus
met goed gevolg wordt afgerond). Onder de te maken kosten moet gedacht
worden aan de reiskosten (zowel internationaal als ter plaatse),
verblijfkosten, entrees voor musea, maaltijden etc. De begeleidende
docenten zullen hun best doen om zoveel mogelijk gratis entrees of
entrees met korting te regelen. De docent informeert de deelnemers
tijdig of vervoer en verblijf
gezamenlijk geregeld worden of niet.

Algemene informatie

Vakcode L_KBMAKGS012
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. F.H. Schmidt
Examinator dr. F.H. Schmidt
Docenten dr. F.H. Schmidt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: