Literatuur in een veranderende wereld: werkcollege 2

2019-2020

Doel vak

In deze werkgroep (1) neemt de student kennis van de overlevering van
een de hoogtepunten uit de Middelnederlandse letterkunde en de Europese
literair-historische context, (2) bestudeert en analyseert de student
deze tekst middels de onderbouwing van de sterk uiteenlopende
standpunten van vakspecialisten met betrekking tot de herkomst van deze
tekst en (3) oefent de student zich in kritische reflectie (mondeling en
schriftelijk) op zowel de kracht van de aangevoerde argumenten als het
belang van niet eerder verkende bronnen die in dit college zullen worden
onderzocht.

Inhoud vak

De Middelnederlandse versie van het verhaal van Karel de Grote die uit
stelen gaat, geldt als de meest geslaagde binnen de Europese
overlevering van deze populaire korte tekst. In dit college buigen we
ons over de Karel ende Elegast en het vastgelopen (en inmiddels ook
stilgevallen) wetenschappelijke debat over de situering van deze tekst
binnen de grotere Europese context. Is de Middelnederlandse Elegast een
oorspronkelijk werk – al dan niet met een historische kern – dat
vervolgens ook in andere talen bekend werd, of is het toch een latere
bewerking van een verloren gegaan (Frans) origineel? Wat is de waarde
van de zogenaamde ‘sprookjestheorie’ of het multiculturele perspectief
dat Van Oostrom voorstelde in ‘Karel en de Elegast in Suriname’? Nadat
we de stand van het onderzoek hebben opgemaakt en gewogen, gaan we zelf
op verkenning uit. We nemen enkele bronnen onder de loep die niet eerder
in het Elegast-onderzoek zijn betrokken. Wellicht kunnen we langs deze
weg de patstelling in het onderzoek naar dit hoogtepunt uit de
Nederlandse letterkunde doorbreken.

Onderwijsvorm

Werkcollege; 4 uur per week. Verplichte aanwezigheid (minimaal 80%).

Toetsvorm

Actieve deelname blijkend uit het uitvoeren en (mondeling en
schriftelijk) presenteren van de wekelijkse verkenningen, inbreng in de
discussie in de colleges (samen 60%) en een afsluitend essay (40%). Voor
beide onderdelen moet een voldoende worden behaald.

Vereiste voorkennis

De student moet het eerste jaar van Literatuur en samenleving:
Nederlands hebben afgerond en de drie tweedejaars vakken van het
literair-historisch overzicht (L_NABALES202, L_NABALES203 en
L_NABALES204) hebben gevolgd.

Literatuur

Literatuuropgave volgt voor en ten dele ook bij aanvang van het college.

Doelgroep

Derdejaars studenten Literatuur en samenleving: Nederlands

Overige informatie

Er is aanwezigheidsplicht. Wie met een gegronde reden te vaak afwezig is
geweest, moet een aanvullende opdracht maken.

Algemene informatie

Vakcode L_NABALES308
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.F. van der Meulen
Examinator dr. J.F. van der Meulen
Docenten dr. J.F. van der Meulen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: