Literatuur in een veranderende wereld: werkcollege 3

2019-2020

Doel vak

Inzicht in de moderne Nederlandse literatuur. Oefening van
discussievaardigheden. Oefening van schriftelijke vaardigheden.

Inhoud vak

In deze cursus staat Triomf van Marlene van Niekerk centraal. Aan de
hand van deze roman zullen literaire tendensen in de moderne Nederlandse
letterkunde worden bestudeerd. In deze literatuur kan men na 1980 een
aantal lijnen vaststellen, bv. (neo)realistische, postkoloniale en
postmoderne en ook nog wel post-existentialistische tendensen. Omdat
Triomf ook tot de moderne stadsliteratuur behoort, is ook het thema
‘stadsliteratuur’ als aandachtspunt als thema aan de cursus toegevoegd.
Het einddoel van deze module is dat de student/e een werkstuk van
ongeveer 10 blz. (=4000 woorden, incl. literatuurlijst) aflevert. Om dit
te laten slagen, zal de docent de studenten eerst van flink wat
informatie voorzien d.m.v. een aantal hoorcolleges; het is uitdrukkelijk
de bedoeling dat aan het eind daarvan over de stof gediscussieerd wordt.
In het tweede deel van de cursus doen de studenten verslag van hun
voortgang m.b.t. hun essay. In de agenda die uitgedeeld zal worden is
een aantal literatuurlijsten toegevoegd die de keuze en uitwerking van
dit essay kunnen vergemakkelijken. Het is de bedoeling dat de student
een van de in college behandelde thema’s uitwerkt en aan de roman Triomf
relateert.

Onderwijsvorm

Hoorcollege/werkgroepen, 2x2 uur p/week.

Toetsvorm

Werkstuk van ca. 4000 woorden. Dit essay dient in de eerste week van
juni ingeleverd te worden.

Literatuur

Wordt aan de hand van de uitgereikte agenda bekend gemaakt. Uiteraard
houdt de keuze van de student/e uit de daarin gegeven selectie verband
met het te kiezen onderwerp.

Doelgroep

3e jaars studenten BA Literatuur en Samenleving: Nederlands.

Overige informatie

De module beslaat 14 bijeenkomsten, waarvan maximaal 3 gemist mogen
worden. Bij 4 absenties dient een extra opdracht gemaakt te worden. Bij
meer dan 4x afwezigheid vervalt het recht op studiepunten.

Algemene informatie

Vakcode L_NABALES309
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J.M. van Stralen
Examinator dr. J.J.M. van Stralen
Docenten dr. J.J.M. van Stralen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: