Bachelorscriptie Literatuur en Samenleving Nederlands

2019-2020

Doel vak

Bij het schrijven van de scriptie toon je dat je beschikt over de
volgende vaardigheden: integreren van informatie vanuit een vraag- of
probleemstelling en verband kunnen leggen tussen een casus en een breder
wetenschappelijk kader; selecteren van literatuur op basis van
wetenschappelijk oordeel en positiebepaling in de wetenschappelijke
discussie binnen het eigen vakgebied; formele schriftelijke presentatie
maken waarin standpunten beargumenteerd worden op hoog abstractieniveau;
beschikken over studiediscipline gericht op werkstuk of scriptie met
eigen onderwerpkeuze; zelfstandig vinden van literatuur met (online)
databases en bibliografieën; kritisch omgaan met literatuur, theorieën,
opinies en website-informatie; begeleid formuleren en uitvoeren van een
afgebakende wetenschappelijke vraag en onderzoeksopzet.

Inhoud vak

De bachelor Literatuur en Samenleving wordt afgesloten met een
bachelorscriptie. Wie de specialisatie Nederlands volgt, schrijft een
scriptie op het gebied van de Nederlandse letterkunde (oud of modern).
In de scriptie leg je verslag van een eigen (literatuur-)onderzoek. Het
onderwerp van de bachelorscriptie ligt in het verlengde van één van de
gevolgde werkgroepen uit het derde studiejaar of is een door de docenten
aangeboden onderwerp. In principe begin je met het voorbereiden van je
bachelorscriptie na het
kerstreces (maar er kan een oriënterende bijeenkomst plaatsvinden in
december). Het proces van de totstandkoming van de scriptie wordt
begeleid in het verplichte vak Bachelorscriptie colloquium Nederlandse
letterkunde (L_NABALESCOL, periode 4), zie aldaar. Er wordt een
scriptiecontract opgesteld met de begeleider om te waarborgen dat de
scriptiewerkzaamheden voor de zomer kunnen worden afgerond.

Onderwijsvorm

Zelfstandig werken aan de scriptie, onder regelmatige begeleiding van
een docent, in combinatie met deelname aan het scriptiecolloquium.

Toetsvorm

Zie voor de eisen waaraan de bachelorscriptie moet voldoen de
bachelorscriptiehandleiding L&S: Nederlands en de facultaire
scriptieregeling BA, beide te vinden op VUnet.

Vereiste voorkennis

De student mag pas met de scriptie en het bijbehorende
scriptiecolloquium beginnen als hij/zij alle vakken van het eerste en
tweede jaar heeft afgerond. In heel bijzondere gevallen kan de
Examencommissie op verzoek van de student ontheffing verlenen van deze
toelatingseisen.

Literatuur

Zie VUnet voor de bachelorscriptiehandleiding L&S: Nederlands, de
facultaire scriptieregeling BA, het model scriptiecontract en het
beoordelingsformulier (Onderwijsinformatie; scriptiehandleiding).

Doelgroep

Derdejaars studenten L&S: Nederlands.

Algemene informatie

Vakcode L_NABALESSCR
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Bel
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: