Communicatie en cognitie

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht: in deze cursus maak je kennis met verschillende
genres en tekstsoorten (informatieve teksten, persuasieve teksten en
instructieve teksten). Je leert welke talige kenmerken concreet een rol
kunnen spelen bij de kwaliteit van deze drie tekstsoorten en hoe deze
kenmerken de verwerking van diverse teksten kunnen beïnvloeden

Oordeelvorming: door de kennis die je opdoet ben je in staat om teksten
op een analytisch niveau te beschouwen. Daarnaast leer je teksten te
beoordelen op hun kwaliteit. Toepassen van kennis en inzicht: je kunt de
kwaliteit van teksten beoordelen, problemen in teksten identificeren en
deze problemen vervolgens oplossen.

Toepassen van kennis en inzicht: je kunt de kwaliteit van teksten
beoordelen, problemen in teksten identificeren en deze problemen
vervolgens oplossen.

Inhoud vak

In deze cursus besteden we aandacht aan drie tekstsoorten: informatief,
persuasief en instructief. Steeds besteden we hierbij aandacht aan
theorieën over genre, informatieverwerking en mogelijke
gedragsbeïnvloeding. Die theorieën komen goed
van pas bij het begrijpen van de factoren die bepalen of een tekst past
bij het doel van de zender. Aan de hand van voorbeelden leer je de
talige fenomenen (her)kennen die hierbij een rol spelen, en verwerf je
inzicht in daarmee samenhangende problemen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en practicum (3 x 2 uur per week). Bij
werkcolleges is aanwezigheid verplicht (minimaal 80% van de
bijeenkomsten). Tijdens de practica is er ruimte om gezamenlijk aan uit
te voeren opdrachten te werken.

Toetsvorm

Tentamen (80%) en opdrachten (20%). Beide onderdelen moeten voldoende
zijn.

Literatuur

De definitieve literatuurlijst zal op Canvas worden gepubliceerd.

Doelgroep

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen
(specialisatie en < Taal, Media en Samenleving>,
premasterstudenten CIW, studenten van de opstapminor Journalistiek, en
studenten die de minorruimte gebruiken om aan de toelatingseisen van
CIW-varianten te voldoen.

Overige informatie

Communicatie en cognitie is een voorkennisvak voor Communicatie en
effectonderzoek. Deze module geldt als voorkenniseis voor de
derdejaarsmodules van de afstudeerrichtingen Media & Journalistiek en
Communicatie in organisaties.

Afwijkende intekenprocedure

Voor deze module geldt een uitzondering op de standaard intekenprocedure voor modules van de Faculteit der Geesteswetenschappen (standaard: studenten tekenen zelf in op module, leermethode en tentamen). Voor deze module wordt de werkgroepindeling gemaakt door de docent/vakcoördinator waarna de intekening op werkgroepen door het onderwijsbureau wordt gedaan; studenten kunnen dus wel zelf op de module, het hoorcollege en het tentamen intekenen maar niet op het werkcollege/de werkgroep.

Aanbevolen voorkennis

Discourse analyse (oude vakcode: L_ATBACIW103, nieuwe vakcode
L_ATBACIW107) wordt als voorkennis verondersteld. Premaster- of
minorstudenten worden geacht eventuele hiaten in hun kennis zelf aan te
vullen.

Algemene informatie

Vakcode L_NCBACIW210
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator J.A.M. Dijkers
Examinator dr. L. Lagerwerf
Docenten J.A.M. Dijkers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: