Visuele retoriek

2019-2020

Doel vak

Kennis en inzicht
Je verwerft meer inzicht in de informatieverwerkingsprocessen die een
rol spelen bij verbale en visuele informatie.
Je bent bekend met de belangrijkste wetenschappelijk inzichten over
visuele metaforen of meerduidige afbeeldingen in persuasieve
communicatie. Je kent de effecten van de wisselwerking tussen tekst en
beeld in instructieve communicatie.
Je verwerft meer inzicht in de wetenschappelijke achtergronden die een
rol spelen bij het samenstellen van infographics.

Toepassen van kennis en inzicht
Je bent in staat om de informatieverwerking van verbale en visuele
communicatie in persuasieve communicatie en instructieve communicatie te
onderzoeken met de daarvoor geëigende onderzoeksmethodes.

Oordeelvorming
Je bent in staat om kritisch te reflecteren op de theorieën over verbale
en visuele informatieverwerkingsprocessen.

Oriëntatie op de beroepspraktijk
Je oriënteert je op de beroepspraktijk van ontwerpers van infographics
en ander grafisch communicatiemateriaal.

Inhoud vak

In de media komen in toenemende mate visueel retorische figuren voor. In
deze cursus staan we stil bij deze ontwikkeling en plaatsen we hem in
een breder perspectief. De student wordt vertrouwd gemaakt met de
verschillende theorieën over visuele retoriek om aan de hand daarvan
zelf visuele figuren in verschillende tekstsoorten te analyseren en
bedoelde en onbedoelde effecten te onderzoeken.

Onderwijsvorm

Wekelijks een hoorcollege en een werkcollege (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Tentamen (70%) en opdrachten (30%). Geen van de deelcijfers mag lager
zijn dan 5.

Literatuur

De lijst met wetenschappelijke artikelen wordt nader bekend gemaakt via
Canvas.

Doelgroep

Derdejaars studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen

Overige informatie

Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht. Afwezigheid dient altijd
vooraf met opgaaf van reden bij de docent gemeld te worden. Bij 2 of
meer gemiste werkcolleges kun je uitgesloten worden van deelname.

Aanbevolen voorkennis

Tweedejaarsvakken Communicatie en cognitie, en Reclame en visuele
communicatie.

Algemene informatie

Vakcode L_NCBACIW308
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. L. Lagerwerf
Examinator dr. L. Lagerwerf
Docenten dr. L. Lagerwerf
J.A.M. Dijkers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: