Tekstconventies

2019-2020

Doel vak

Je vergroot je kennis van het geheel aan tekstadviezen dat tot het vaste
repertoire van de adviseur behoort. Daarnaast leer je om de waarde en de
houdbaarheid van die adviezen kritisch te onderzoeken. Je past je kennis
en inzicht toe door een eigen onderzoek uit te voeren naar de waarde of
effectiviteit van een of meer tekstadviezen.

Inhoud vak

Voor adviseurs die te maken krijgen met problemen in teksten (op papier
of digitaal) ligt een heel repertoire aan tekstadviezen en
tekstconventies klaar. Vaak worden die tekstadviezen al generaties lang
gehanteerd, ook nog eens door allerlei genres heen. Een voorbeeld:
adviezen voor webteksten, zoals 'schrijf korte zinnen', zijn heel vaak
rechtstreeks ontleend aan adviezen voor 'gewone' teksten. In dit vak
gaan we op zoek naar de achtergrond van deze tekstadviezen. Waar zijn
die adviezen eigenlijk op gebaseerd? Welke aannames liggen eraan ten
grondslag en zijn die (nog steeds) houdbaar? Vervolgens gaan we
tekstadviezen blootstellen aan de praktijk. Afhankelijk van het type
advies kun je onderzoeken of de aannames achter een advies inderdaad
kloppen, ook voor nieuwe genres in nieuwe tekstpraktijken, en of het
toepassen van een advies inderdaad het beoogde effect heeft op de
overtuigingskracht, aantrekkelijkheid, begrijpelijkheid etc. van een
tekst.

Onderwijsvorm

6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur (tutorial).

Toetsvorm

Werkstuk (bestaande uit drie delen, elk deel minimaal 5,5).

Vereiste voorkennis

Tweedejaarsvakken van de afstudeerrichting Communicatie in organisaties
(profiel Talen en organisaties).

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten CIW, afstudeerrichting Communicatie in organisaties
(profiel Talen en organisaties).

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichting Communicatie in organisaties. Er geldt een verplichte
aanwezigheid. De student moet minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten
bijwonen. Als hier niet aan is voldaan, krijgt de student een extra
opdracht.

Algemene informatie

Vakcode L_NCBACIW310
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator J.A.M. Dijkers
Examinator J.A.M. Dijkers
Docenten J.A.M. Dijkers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: