Narrativiteit

2019-2020

Doel vak

Narrativiteit is een kenmerk van een breed scala aan tekstsoorten. De
student leert aan de hand van wetenschappelijke literatuur narratieve
eigenschappen van een tekst in kaart te brengen en te gebruiken bij
eigen onderzoek en/of eigen tekstproductie.

Inhoud vak

Verhalen vertellen is van oudsher een specialisme van literaire
schrijvers. Vandaar dat principes van ‘narrativiteit’ traditioneel
bestudeerd worden in de context van literaire teksten. Maar ook in
niet-literaire teksten worden principes van narrativiteit toegepast.
Soms gaat dat om een specifiek principe, zoals het weergeven van
gesproken tekst (citaten, dialogen) in journalistieke teksten. In andere
gevallen worden die principes veel breder ingezet, zoals bijvoorbeeld in
populair-wetenschappelijke teksten, journalistieke reportages,
geschiedkundige verslagen, webteksten en corporate stories. Het idee dat
een schrijver kan informeren en overtuigen door een verhaal te
vertellen, krijgt meer en meer aandacht, in theoretische en praktische
zin. Kennis van en inzicht in de principes van narrativiteit is dus
relevant voor academici die intensief met teksten bezig zijn, of dat nu
gaat om de analyse van literatuur of het zelf schrijven van zakelijke
teksten.

Bij dit vak besteden we allereerst aandacht aan de vraag wat
narrativiteit precies is. Vervolgens komen belangrijke aspecten ervan
aan de orde. Je kunt hierbij denken aan het weergeven van tijdsverloop,
focalisatie, speech representation, en plotontwikkeling. Deze aspecten
worden besproken aan de hand van theoretische literatuur en
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de klassieke en moderne
literatuur (Engels, Nederlands, Frans). Naast dit theoretische deel
(hoorcolleges, 3 ec) is er een toegepast deel (werkcolleges, 3 ec).

Masterstudenten Schrijven en Vertalen gaan in dit toegepaste deel kijken
naar toepassing van narratieve principes in populair-wetenschappelijke
teksten, journalistieke teksten, fondswervingsteksten, recensies,
corporate stories, enzovoorts. De principes van narrativiteit worden in
dit meer toegepaste deel dan ook vooral benaderd als 'gereedschap' voor
de schrijver; de studenten gaan ook zelf experimenteren met de
toepassing van die principes. Studenten van de Educatieve master zullen
zich vooral concentreren op verhalen in en over het onderwijs:
narratieve technieken zoals die worden toegepast door de leraar, door
auteurs van literatuurgeschiedenissen, in korte verhalen van populaire
schrijvers in het schoolvak, in films waarin een docent centraal staat,
enzovoorts.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 u per week) en werkcolleges (2 u per week). Bij de
werkcolleges is aanwezigheid verplicht, met dien verstande dat er
specifieke afspraken gelden voor studenten van de Educatieve master die
de opleiding in 'blended' vorm volgen.

Toetsvorm

Tentamen over het theoriedeel (50%) en opdrachtendossier voor het
toegepaste deel (50%). Het minimumcijfer voor beide onderdelen is een
5.0. Deze worden bij elkaar opgeteld tot het eindcijfer. Daarbij kan een
ruime voldoende voor het ene onderdeel een onvoldoende voor het andere
deel dus compenseren.

Vereiste voorkennis

Studenten die dit vak als keuzevak volgen, moeten een bacheloropleiding
van een faculteit Geesteswetenschappen hebben doorlopen.

Literatuur

David Herman (ed.), The Cambridge Companion to Narrative, Cambridge
University Press, 2007 (als e-book aanwezig in UBVU); aanvullende
literatuur (artikelen, hoofdstukken uit boeken) wordt via Canvas bekend
gemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Schrijven en Vertalen; studenten Educatieve master
(specialisaties Engels, Frans en Nederlands). Dit vak wordt verder als
keuzevak aangeboden voor alle masterstudenten van de Faculteit der
Geesteswetenschappen.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMACIW018
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J.E. van Tooren
Examinator dr. M.J.E. van Tooren
Docenten dr. M.J.E. van Tooren
dr. A.A. Kaal
J.A.M. Dijkers
dr. M.G. Onrust

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: