Adviseren over gesprekken in zakelijke communicatie

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van inzicht en vaardigheden in het analyseren, evalueren
en adviseren over institutionele gesprekken (institutie naar keuze),
zodat gespreksdeelnemers hun gespreksdoelen optimaler kunnen realiseren.
Daarbij is dit echt een onderzoekscollege met grote zelfwerkzaamheid
waarin iedereen bezig is met onderzoek en waar je elkaar van
constructief commentaar voorziet om je onderzoek te verbeteren. De
subdoelen van het college zijn:
- kennis nemen van relevante theoretische literatuur m.b.t. onderzoek
naar institutionele gesprekken en de toepassing van
Conversatie-Analytische inzichten bij het adviseren over gesprekken in
organisaties.
- zelf een onderzoek opzetten en uitvoeren (inclusief formuleren
onderzoeksvoorstel, schrijven adviesrapport) waarbij je concrete en
realistische gesprekken onderzoekt en er over adviseert.
- inzicht verkrijgen in verschillende soorten institutionele gesprekken
en i.h.b. één uit te kiezen gesprekssoort en vaststellen wat
kenmerkende, specifieke en centrale interactiepatronen zijn voor die
gesprekssoort.
- selecteren en analyseren van enkele specifieke centrale patronen/
fenomenen en vaststellen hoe gespreksdeelnemers die kunnen hanteren/
verbeteren/ vervolmaken.
- evalueren van en adviseren over het gebruik van centrale
patronen/fenomenen en rapporteren in de vorm van een adviesrapport.
- leren een rapport te schrijven waarmee je in de werkpraktijk bij een
cliënt aan kan komen.
- constructief commentaar leveren op een van de andere
onderzoeksopzetten en adviesrapporten.

Inhoud vak

In het college kunnen verschillende - door de studenten te selecteren -
gesprekken aan bod komen, bijvoorbeeld: sollicitatiegesprekken,
baliegesprekken, vergaderingen, (journalistieke) interviews, advies- en
voorlichtingsgesprekken, therapeutische gesprekken, etc. De gesprekken,
of bepaalde onderdelen eruit, worden opgenomen, getranscribeerd,
geanalyseerd en geëvalueerd. Ook onderzoek je de etnografische context
waarbinnen de gesprekken gevoerd worden.
Vervolgens formuleren de studenten adviezen voor de gespreksdeelnemers
in de vorm van een adviesrapport, waarmee de gesprekken geoptimaliseerd
kunnen worden. Ook voorzien ze een ander rapport van commentaar. Het vak
bereidt voor op mogelijke toekomstige loopbanen bv. als
communicatie-adviseur en is gericht op praktische toepassingen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges, 4 uur per week.

Toetsvorm

Tussenproduct: onderzoeksopzet en feedback op andere opzet (10% van
eindcijfer);
Materiaal opnemen, transcriberen, analyseren, leiden van datasessie. Dit
alles uitmondend in presentatie (40% van eindcijfer);
Eindproduct/ eindwerkstuk: adviesrapport voor organisatie (50% van
eindcijfer: moet voldoende zijn).

Vereiste voorkennis

het vak 'Communicatie en Interactie'.

Literatuur

Artikelen (definitieve lijst wordt via Canvas gepubliceerd); additionele
artikelen worden door studenten zelf verzameld, afhankelijk van de te
onderzoeken gesprekssoort.

Doelgroep

Masterstudenten CIW

Overige informatie

Aanwezigheid verplicht bij 80% van de colleges.

Aanbevolen voorkennis

het vak 'Interactie in Organisaties'.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMACIW020
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.M.W.J. Lamerichs
Examinator dr. J.M.W.J. Lamerichs
Docenten dr. J.M.W.J. Lamerichs

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: