Masterscriptie Communicatie- en informatiewetenschappen: Taal en communicatie in organisaties

2019-2020

Doel vak

De student laat in de Masterscriptie zien dat hij/zij in het bezit is
van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het vakgebied
Communicatie- en Informatiewetenschappen. Deze vakkennis is ingebed in
een breed cultureel en/of maatschappelijk kader. Ook bezit de student
theoretische en methodische inzichten op het CIW-vakgebied en kan deze
inzichten zelfstandig toepassen. De student laat zien in staat te zijn
volgens wetenschappelijke normen onderzoek te doen en een eigen visie op
het bestudeerde materiaal te ontwikkelen. Van de student wordt verwacht
dat hij/zij kan bijdragen aan het genereren van nieuwe
wetenschappelijke inzichten en dat hij/zij in staat is om zelfstandig
onderzoek uit te
voeren. De student is in staat hierover zelfstandig een wetenschappelijk
verslag te schrijven dat voldoet aan de conventies van de opleiding.

Inhoud vak

In de Masterscriptie voeren studenten een volledig wetenschappelijk
onderzoek uit en schrijven daarover een onderzoeksverslag. Op basis van
een analyse van recente literatuur met betrekking tot het gekozen thema
worden een probleemstelling en hypothesen geformuleerd, en wordt een
onderzoek opgezet, uitgevoerd en gerapporteerd.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding

Toetsvorm

Begeleider en tweede lezer toetsen of de MA-scriptie voldoet aan de
voorwaarden van de opleiding (zie de facultaire scriptieregeling en de
opleidingspecieke scriptiehandleiding) en geven daarna onafhankelijk van
elkaar een cijfer. Het eindcijfer wordt doorgaans bepaald door het
gemiddelde van beide oordelen te nemen. Bij meer dan 2 punten verschil
van beoordeling wordt een derde lezer door de examencommissie gezocht.

Vereiste voorkennis

De student moet minimaal 24 EC van de vakken van de master hebben
behaald om aan de scriptie te mogen beginnen.

Literatuur

Zelf door de student te zoeken, in overleg met de docent(en).

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Taal en Communicatie in Organisaties.

Overige informatie

Studenten die aan hun MA-scriptie willen beginnen dienen aanwezig te
zijn bij de MA-scriptievoorlichtingsbijeenkomst die wordt georganiseerd
in periode 2. De datum en locatie van de bijeenkomst wordt
gecommuniceerd via de Canvas-site van de opleiding.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMACIWSCR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: