Nieuwsproductie en burgerschap

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus kan de student:
• de actuele wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot
theorievorming over agenda-building en nieuwsproductieprocessen
samenvatten en ordenen;
• in theoretische termen beschrijven hoe digitalisering het
nieuwsmedialandschap en de dynamiek van het nieuwsproductieproces
verandert;
• technieken inzetten om de dynamiek van de patronen in het
nieuws te kunnen monitoren, beschrijven en visualiseren;
• journalistieke vervolgverhalen maken mede gebaseerd op eigen
onderzoek, waarin gegevens visueel aantrekkelijk en passend bij de
doelgroep gepresenteerd worden;
• een met argumenten omkleed oordeel vellen over consequenties van
nieuwsdynamiek voor de journalistieke kwaliteit van het nieuws en van
eigen nieuwsproducties.

Inhoud vak

Nieuwsproductie en burgerschap behandelt de dynamiek van het publieke
debat en het proces van nieuwsselectie en agenda-building waardoor dat
debat wordt vormgegeven. De journalistiek speelt een centrale rol in
publieke debatten omdat zij van oudsher de institutie is die selecteert
wat interessant en belangrijk is voor het publiek. Daarbij dienen
journalisten er voor te zorgen dat de informatie die ze verzamelen en
verspreiden betrouwbaar, objectief en waarheidsgetrouw is. Maar
journalisten zijn niet de experts die de feiten vaststellen, daarvoor
beroepen zij zich op betrouwbare bronnen.
In onze netwerksamenleving zijn belangengroepen, organisaties, bedrijven
en politieke partijen even zeer aanwezig en bepalend voor inhoud en toon
van het debat als de journalisten. Digitalisering van informatie heeft
de verhouding tussen journalisten, bronnen en het publiek flink op zijn
kop gezet. Door digitalisering stroomt de informatie niet langer alleen
van bronnen via journalisten naar het publiek, maar ontstaat er een
netwerk van actoren die met elkaar strijden om aandacht, maar ook om wat
waar is (denk aan fake nieuws) wat belangrijk is of wat met wat
samenhangt.
In dit vak wordt een theoretische uitwerking van deze thema’s
gecombineerd met een bestudering van de journalistieke praktijk. Het vak
kent een theorielint waarin de thematieken van het vak aangereikt,
besproken en verwerkt worden. Simultaan daaraan bekwamen studenten zich
in het zelf vergaren, interpreteren en vertalen van informatie.
Studenten leren gegevens op waarde te schatten en uit te leggen en te
vertalen naar journalistieke verhalen die belangrijk en interessant zijn
voor een bepaald publiek.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 x 2 uur per week) en werkcollege (1 x 2 uur per week)

Toetsvorm

Tentamen, individuele opdracht en groepsopdracht. De weging van de
deelcijfers wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Literatuur

Reader van artikelen. De artikelen zijn of elektronisch te downloaden
via de UBVU of zijn afkomstig van het boek:
Wahl‐Jorgensen, K. & Hanitz, T. (2009). The handbook of Journalism
Studies. New York: Routledge.
Het boek van Wahl-Jorgensen & Hanitz is verkrijgbaar via de VU
boekhandel.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Journalistiek

Overige informatie

Aanwezigheid bij hoor- en werkcolleges is verplicht.
Dit vak wordt in samenwerking gegeven met het vak "Nieuwsproductie in de
digitale samenleving" van de masteropleiding Communicatiewetenschap
(Faculteit der Sociale Wetenschappen). Dit vak behandelt deels dezelfde
literatuur vanuit een ander perspectief.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMAJOU009
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.M.J. van Hoof
Examinator dr. A.M.J. van Hoof
Docenten dr. A.M.J. van Hoof
dr. W.H. van Atteveldt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: