Nieuwsframes, nieuwsimpact en burgerschap

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de cursus kan de student:
• nieuwsframes onderkennen, inventariseren en analyseren (“monitoren”),
zowel cross-sectioneel (diachronisch, vergelijking verschillende media)
als longitudinaal (synchronisch, vergelijking opeenvolgende
tijdstippen);
• onderzoeksliteratuur over de nieuwsimpact op burgerpublieksgroepen en
op belanghebbenden doorgronden, en toepassen op deels zelf te vergaren
gegevens over issues, frames en belanghebbenden in het nieuws;
• inhoudsanalysetechnieken toepassen om frames, issues, en
belanghebbenden in nieuwsartikelen op te sporen, uitgaande van berichten
die online beschikbaar zijn en/of in nieuwsarchieven zijn opgeslagen;
• een reële inschatting maken van mogelijke consequenties van bepaalde
frames voor allerlei publieksgroepen en belanghebbenden;
• verschillende frames hanteren in journalistieke producties;
• gemaakte keuzen verantwoorden in termen van democratisch burgerschap.

Inhoud vak

In ‘Nieuwsframes, nieuwsimpact en burgerschap’ staan evenals in
‘nieuwsproductie en burgerschap’ journalistieke keuzen voor bepaald
nieuws centraal, maar nu bezien vanuit een nieuwsconsumptieperspectief
i.p.v. een nieuwsproductieperspectief.
In nieuwsframes, nieuwsimpact en burgerschap wordt onderzocht wat het
effect (of impact) is van het nieuws op al dan niet belanghebbende
burgers, die al dan niet ook als nieuwsbron fungeren.

In het vak worden de dynamiek en de impact van nieuwsgolven en hypes in
onze dynamische informatiesamenleving bestudeerd. Herhaling en
inkadering zijn sleutelbegrippen in de daarbij gehanteerde
wetenschappelijke theorieën over agendavorming en framing. Effecten van
nieuws hangen mede af van
de voorkennis en de vooroordelen (of predisposities) van burgers. We
onderscheiden effecten van nieuws of nieuwsframes op houding,
opvattingen en gedrag van burgers (bijvoorbeeld op nieuwsvoorkeuren,
economische preferenties, of politieke voorkeuren). De interactie tussen
publiekskenmerken en nieuwskenmerken vormt een rode draad in de
bestudering van effecten van nieuws. In de onderzoeksliteratuur naar
nieuwsframes en nieuwseffecten wordt een cross-sectionele, diachronische
invalshoek (verschillende media, verschillende bronnen, verschillende
kijkers en lezers) gecombineerd met een longitudinale, synchronische
invalshoek (opeenvolgende dagen, weken, maanden).

In practica, waarvan verslag wordt gedaan in practicumverslagen die de
opzet van een wetenschappelijk artikel hebben, worden methoden uit de
onderzoeksliteratuur toegepast om nieuwsframes in kaart te brengen en om
de impact ervan te bepalen op burgers en belanghebbenden met bepaalde
voorkennis. Vaardigheden om in digitale nieuwsarchieven en het
web kenmerken van nieuwsitems te inventariseren, zijn daarbij
belangrijk.

In schrijfopdrachten wordt geoefend met het schrijven van berichten over
een en hetzelfde onderwerp uitgaande van verschillende frames, die een
andere uitwerking kunnen hebben op publieksgroepen.

Onderwijsvorm

Twee uur per week hoorcollege waarin de theorie wordt toegelicht en
besproken. Vier uur per week practica waarin de practicumopdrachten en
de schrijfopdracht worden besproken en begeleid.

Toetsvorm

Tentamen, practicaverslagen en een schrijfopdracht. Alle onderdelen
moeten met een voldoende worden afgesloten. Beoordeling in de vorm van
cijfers (0-10). Aanwezigheid bij de werkcolleges/practica is verplicht.

Literatuur

Nadere informatie volgt via Canvas

Doelgroep

Masterstudenten journalistiek

Algemene informatie

Vakcode L_NCMAJOU010
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J. Kleinnijenhuis
Examinator prof. dr. J. Kleinnijenhuis
Docenten prof. dr. J. Kleinnijenhuis
dr. K. Welbers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: