Werkcollege Moderne Letterkunde

2019-2020

Doel vak

Verdieping of verbreding van de tijdens de bachelorstudie opgedane
kennis met betrekking tot het onderwerp van de tutorial. Een tutorial
kan uitgangspunt zijn voor de masterscriptie.

Inhoud vak

Op basis van een literatuurlijst verkent, verdiept en/of verbreedt de
student zijn/haar kennis van één bepaald onderwerp, zoals: de zonden van
de tong in Middeleeuwse literatuur, rederijkers en zeventiende-eeuws
toneel, kunstenaarsromans, koloniale en postkoloniale literatuur,
literatuur en religie, requiemromans, graphic novels.

Onderwijsvorm

Een tutorial vraagt een grote mate van zelfstandigheid: de student
bestudeert de primaire en secundaire literatuur grotendeels zelfstandig;
er zijn een of twee tussentijdse besprekingen met de begeleidend docent.

Toetsvorm

De toetsvorm wordt in overleg met de docent vastgesteld. Een tutorial
kan worden afgesloten met een schriftelijk werkstuk, maar ook met een
mondeling tentamen op basis van een aantal stellingen die door de
student zijn geformuleerd naar aanleiding van de gelezen literatuur.

Vereiste voorkennis

BA Literatuur en Samenleving: Nederlands; BA Nederlandse Taal en
Cultuur.

Literatuur

Afhankelijk van gekozen onderwerp.

Doelgroep

Masterstudenten Nederlandse letterkunde en het literaire veld; overige
belangstellende Masterstudenten na overleg met de betreffende docent.

Overige informatie

In het tweede semester van het jaar kiest de student ofwel voor een
stage, ofwel voor twee tutorials uit een breed spectrum aan onderwerpen,
ontleend aan het onderzoek en onderwijs van de docenten. De andere
tutorial heeft vakcode L_NOMALTK002 en heeft als titel "Werkcollege
Oudere Letterkunde". Studenten kunnen, wanneer ze kiezen voor de
tutorials, direct contact opnemen met de beoogde docent wanneer het
onderwerp en de voor dat onderwerp deskundige docent al bekend is, of in
andere gevallen met de coördinator van het vak.

Algemene informatie

Vakcode L_NNMALTK002
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.M. Koppenol
Examinator prof. dr. J.M. Koppenol
Docenten dr. M.J.E. van Tooren
prof. dr. J.H.C. Bel
dr. J.J.M. van Stralen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: