Werkcollege Oudere Letterkunde

2019-2020

Doel vak

Verdieping of verbreding van de tijdens de bachelorstudie opgedane
kennis met betrekking tot het onderwerp van de tutorial. Een tutorial
kan uitgangspunt zijn voor de masterscriptie.

Inhoud vak

Op basis van een literatuurlijst verkent, verdiept en/of verbreedt de
student zijn/haar kennis van één bepaald onderwerp, zoals: de zonden van
de tong in Middeleeuwse literatuur, rederijkers en zeventiende-eeuws
toneel, kunstenaarsromans, koloniale en postkoloniale literatuur,
literatuur en religie, requiemromans, graphic novels.

Onderwijsvorm

Een tutorial vraagt een grote mate van zelfstandigheid: de student
bestudeert de primaire en secundaire literatuur grotendeels zelfstandig;
er zijn een of twee tussentijdse besprekingen met de begeleidend docent.

Toetsvorm

De toetsvorm wordt in overleg met de docent vastgesteld. Een tutorial
kan worden afgesloten met een schriftelijk werkstuk, maar ook met een
mondeling tentamen op basis van een aantal stellingen die door de
student zijn geformuleerd naar aanleiding van de gelezen literatuur.

Vereiste voorkennis

BA Literatuur en Samenleving: Nederlands; BA Nederlandse Taal en Cultuur

Literatuur

Afhankelijk van gekozen onderwerp

Doelgroep

Masterstudenten Nederlandse letterkunde en het literaire veld; overige
belangstellende MA-studenten na overleg met de betreffende docent.

Overige informatie

In het tweede semester van het jaar kiest de student ofwel voor een
stage, ofwel voor twee tutorials uit een breed spectrum aan onderwerpen,
ontleend aan het onderzoek en onderwijs van de docenten. De andere
tutorial heeft vakcode L_NNMALTK002 en heeft als titel “Werkcollege
Moderne Letterkunde”. De student die kiest voor de tutorials, kan in het
geval dat het onderwerp van het tutorial en de op dat terrein deskundige
docent al bekend is, direct contact opnemen met de docent in kwestie; in
andere gevallen moet er contact worden opgenomen met de coördinator van
het vak.

Algemene informatie

Vakcode L_NOMALTK002
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.M. Koppenol
Examinator prof. dr. J.M. Koppenol
Docenten dr. P.H. Moser
dr. J.F. van der Meulen
prof. dr. J.M. Koppenol

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: