Spreken en horen

2019-2020

Doel vak

De lessenreeks beoogt een eerste inleiding te bieden in de akoestische
en articulatorische fonetiek aan de hand van het handboek en artikelen
(zie literatuur). Na afloop van de cursus weet je hoe sprekers
spraakklanken produceren en luisteraars ze waarnemen. Daarnaast ken je
ook de fysische eigenschappen van spraakgeluid, en weet je hoe het
menselijk gehoor werkt. Door middel van het uitvoeren van
practicumopdrachten leer je hoe je zelf spraak kan opnemen, analyseren
en bewerken. Je past de opgedane kennis zelfstandig toe bij het
bestuderen van literatuur over fonetisch onderzoek. Je beantwoordt
hierover een aantal vragen en maakt daarvan een verslag. Je verkrijgt
inzicht in de mogelijkheden van het gebruik van het open-source software
programma PRAAT. In het verslag neem je ook antwoorden op de leesvragen
over de te bestuderen stof op.

Inhoud vak

In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen uit de fonetiek
aan bod: (i) wat is fonetiek, wat is taal en wat is spraak, en wat
hebben ze met elkaar te maken?; (ii) wat is geluid en wat zijn de
eigenschappen van spraakgeluid?; (iii) hoe wordt spraakgeluid
voortgebracht door de spraakorganen?; (iv) hoe werkt het menselijk oor
en hoe worden spraakgeluiden waargenomen?; (v) is er een verschil tussen
horen en verstaan en hoe herkennen mensen woorden?; (vi) wat is
intonatie
en hoe kunnen mensen die waarnemen?

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2 uur in de week) en practica (2 uur in de week), in te
vullen met zelfstandig uit te voeren practicumopdrachten.

Toetsvorm

Schriftelijk: zowel de resultaten van het eindtentamen als de practica
(incl. antwoorden op de leesvragen) maken deel uit van het eindcijfer.
Het tentamen telt 2x zo zwaar mee als het gemiddelde van de
practicumverslagen (incl. antwoorden op leesvragen). De zwaarte van elk
van de practicumverslagen hangt af van de omvang van de opdrachten en is
te vinden in de cursushandleiding. Voor elk van de onderdelen
(practicumverslagen en het tentamen) mag minimaal een 5,0 zijn gehaald.
Het gewogen gemiddelde is het eindcijfer en mag niet lager dan een 5,5
zijn.

Vereiste voorkennis

Kennis van de gangbare basisbegrippen uit de taalwetenschap.

Literatuur

Rietveld, T. & Van Heuven, V.J. (2016). Algemene Fonetiek (4e druk).
Bussum: Coutinho. ISBN 9789046901632;
Enkele artikelen die aangegeven zijn in de cursushandleiding. De
handleiding komt op Canvas te staan.

Doelgroep

Studenten CIW profiel TTW, specialisatie Taalontwikkeling en
taalstoornissen en premasterstudenten in voorbereiding op de master TTW:
Taalstoornissen.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak van de afstudeerrichting Toegepaste
Taalwetenschap: Taalontwikkeling en taalstoornissen. Van alle
practicumopdrachten moet een verslag zijn ingeleverd om mee te mogen
doen aan het eindtentamen. Opdrachten worden alleen beoordeeld indien
zij compleet zijn en tijdig zijn ingeleverd.

Premasterstudenten TTW kunnen dit vak ook via afstandsonderwijs volgen.
Indien zij dat willen, moeten zij dit voor aanvang aan de cursus aan de
coördinator van het vak doorgeven. Premaster studenten die geen
Ba-scriptie hebben geschreven, maken binnen dit vak een Ba-scriptie
vervangende opdracht en volgen een aangepast programma.

Algemene informatie

Vakcode L_WABACIW302
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J.A. Lamers
Examinator dr. M.J.A. Lamers
Docenten dr. M.J.A. Lamers
prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: