Vreemde talen onderwijzen

2019-2020

Doel vak

Kennis opdoen van achtergronden en methoden van vreemde-taalonderwijs;
kennis opdoen over en kunnen toepassen van modellen betreffende de
fasering van het onderwijsleerproces; een kritisch oordeel kunnen vormen
over leermaterialen. De vaardigheden die je zult opdoen, betreffen het
analyseren van een leergang Frans, Duits, Spaans of Engels voor de
onderbouw in het VO, en het hieraan verbinden van adviezen m.b.t. het
verbeteren van de methode en het daadwerkelijk zelf kunnen ontwikkelen
van lesmateriaal. Daarnaast oefen je je academische vaardigheden met
betrekking tot schriftelijk presenteren bij het maken van opdrachten en
het verwerken van de feedback van de docent. Bovendien oefen je je
academische vaardigheden met betrekking tot mondeling presenteren bij
een presentatie rondom een van de aandachtspunten van de
methode-analyse en het geven van peer review bij de presentaties van je
medestudenten.

Inhoud vak

Bestuderen van visies op het leren en onderwijzen van een vreemde taal;
bestuderen historisch overzicht en recente ontwikkelingen van het
vreemdetalenonderwijs; leergang-analyse met behulp van diverse modellen;
analyse van mogelijke struikelblokken in het onderwijsleerproces. Iedere
student analyseert een leergang Frans, Duits, Spaans of Engels voor de
onderbouw van het VO, op een zevental onderwerpen: fasering van de stof,
manier van aanbieden/oefenen met leesvaardigheid, luistervaardigheid,
spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid, opbouw en uitbreiding
woordenschat en behandeling van grammatica. Dit gebeurt aan de hand van
wekelijkse opdrachten. De studenten krijgen feedback op deze opdrachten
en bundelen de opdrachten tot een samenhangend werkstuk. Daarnaast geven
de studenten een presentatie over één van deze onderwerpen en werken ze
een onderwijsleerpakket uit. Dit is een aanvulling/verbetering op de
methode die ze zelf hebben geanalyseerd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges met presentaties (in totaal 2 x 2 uur per
week).

Toetsvorm

Presentatie, gebundelde opdrachten en ontwerpen van onderwijsleerpakket.
De presentatie moet als voldoende zijn beoordeeld. Zo niet, dan moet een
aanvullende opdracht worden gemaakt. De gebundelde opdrachten en het
onderwijsleerpakket tellen beide voor 50% mee. Voor beide moet minimaal
een 5,5 worden gehaald.

Vereiste voorkennis

Je moet het tweedejaarsvak Tweedetaalverwerving (L_WABACIW202) gehaald
hebben.

Literatuur

F. Staatsen (2009). Moderne vreemde talen in de onderbouw. Bussum:
Coutinho.
Verder een aantal artikelen die staan genoemd in de studiehandleiding.
De studiehandleiding zal voor aanvang van het college op Canvas staan.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten CIW, profiel TTW, specialisatie Taal en Onderwijs.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichting TTW: Taal en onderwijs. Er geldt een verplichte
aanwezigheid (de student moet bij minimaal 80% van de colleges aanwezig
zijn) omdat gedurende de colleges verschillende vaardigheden worden
geoefend. Indien dit niet wordt gehaald, moet de student een vervangende
opdracht maken.

Algemene informatie

Vakcode L_WABACIW303
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator dr. P.H.F. Bos
Docenten dr. P.H.F. Bos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: