NT2 verwerven

2019-2020

Doel vak

* Kennismaken met de maatschappelijke en politieke context waarbinnen
het NT2-onderwijs is ontstaan en zich de afgelopen decennia heeft
ontwikkeld;
* Kennis opdoen over de geschiedenis en organisatie van het
NT2-onderwijs in Nederland en over het beleid dat de overheid ter zake
voert;
* Kennismaken met de NT2-lespraktijk;
* Kunnen analyseren en beoordelen van bestaande leermiddelen;
* Kunnen herkennen van onderwijsmethoden en leermiddelen als uitwerking
van bepaalde theorieën over tweedetaalverwerving;
* Kunnen relateren van theorieën over taalleren, taalverwerven en
taalvaardigheid aan de NT2-onderwijspraktijk;
* Kunnen geven van een formele mondelinge presentatie;
* Zelfstandig kunnen zoeken en verwerken van literatuur in een werkstuk
waarin eigen standpunten beargumenteerd worden.

Inhoud vak

Centraal in dit vak staat de kennismaking met het NT2-vakgebied, van
voorschools onderwijs tot volwassenenonderwijs en zowel op theoretisch
als op praktisch vlak: wie zijn de afnemers van dit onderwijs, hoe is
het NT2-onderwijs georganiseerd, op welke inzichten zijn onderwijs en
leermiddelen gebaseerd, wat zijn de knelpunten in het huidige
NT2-onderwijs en wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Vanuit deze
vragen zullen we onderwerpen als taalvaardigheid, taalontwikkeling,
onderwijsdoelen en onderwijsmethoden behandelen. Daarnaast is er ruime
aandacht voor het overheidsbeleid ten aanzien van het NT2-onderwijs.
Iedere deelnemer analyseert verder een bestaande lesmethode en schrijft
een werkstuk over een facet van het onderzoeksgebied NT2.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Werkstuk, presentatie en wekelijkse opdrachten. Het eindcijfer wordt
voor 80% bepaald door het werkstuk en voor 20% door de presentatie.
Beide
onderdelen moeten minimaal met een 5,5 zijn beoordeeld. De wekelijkse
opdrachten moeten als voldoende zijn beoordeeld als voorwaarde voor het
inleveren van het werkstuk.

In de presentatie laat je zien dat je kennis hebt gemaakt met de
praktijk van het NT2-onderwijs (verslag van een schoolbezoek), dat je
bestaande leermiddelen kunt analyseren en beoordelen, en dat je een
formele mondelinge presentatie kunt geven. Met je werkstuk laat je zien
dat je theorieën over taalleren, taalverwerven en taalvaardigheid kunt
relateren aan de NT2-onderwijspraktijk en onderwijsmethoden en dat je
leermiddelen kunt herkennen als uitwerking van bepaalde theorieën over
tweedetaalverwerving; daarnaast laat je ermee zien dat je zelfstandig
literatuur kunt zoeken en verwerken in een werkstuk waarin je eigen
standpunten beargumenteert. Met de overige opdrachten laat je zien dat
je de overige leerdoelen hebt bereikt.

Literatuur

De literatuur wordt via Canvas bekend gemaakt. De literatuur bestaat
onder andere uit wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken uit
handboeken, overheidsrapporten en websites van organisaties die zich met
NT2 bezighouden.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten CIW afstudeerrichting TTW: Taal en Onderwijs.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van het profiel
Toegepaste Taalwetenschap, specialisatie Taal en Onderwijs. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Als minder dan 80% van de bijeenkomsten zijn
bijgewoond, moet een vervangende opdracht worden gedaan die gerelateerd
is aan de gemiste colleges.

Aanbevolen voorkennis

Je moet het tweedejaarsvak Tweedetaalverwerving (L_WABACIW202) gehaald
hebben.

Algemene informatie

Vakcode L_WABACIW304
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examinator prof. dr. M.M.R. Coene
Docenten prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: