Toetsen van taalvaardigheid

2019-2020

Doel vak

Doel van deze cursus is inzicht verwerven in het beoordelen van talige
prestaties van tweedetaalleerders en kinderen met een taalstoornis
alsmede inzicht in het proces van toetsconstructie. Dit proces volgen we
stapsgewijs, waarbij achterliggende theoretische inzichten worden
bestudeerd en praktische uitwerkingen worden gemaakt of beoordeeld. Je
maakt allereerst kennis met het begrip 'taalvaardigheid' en leert hoe je
op basis daarvan onderwijs-doelstellingen kunt formuleren en vervolgens
evalueren. Concreet maak je kennis met begrippen als eindtermen en
beheersingsniveaus, en leer je deze te 'vertalen' naar (goede) items en
vervolgens naar een (goede) toets. Aan de hand van de resultaten op deze
toets leer je hoe je de kwaliteit ervan kunt beoordelen en eventueel
verbeteren. Daarnaast maak je kennis met verschillende functies van
toetsing (en de specifieke eisen daaraan) en met recente praktische en
theoretische ontwikkelingen op toetsgebied. Parallel hieraan leer je aan
de hand van een fictief voorbeeld hoe je de kwaliteit van toetsitems en
toetsen kunt bepalen door stap voor stap een aantal indices handmatig te
berekenen en vervolgens te beoordelen. Tot slot leer je de functie en
kwaliteit van een aantal veelgebruikte taaltoetsen beoordelen.

Vaardigheidsdoelen:
* het ontwikkelen van items voor taalvaardigheidstoetsen en het
samenstellen van taalvaardigheidstoetsen;
* het kritisch evalueren van de de kwaliteit (o.a. validiteit en
betrouwbaarheid) van bestaande toetsen;
* het geven van een formele presentatie waarin een kritisch oordeel
wordt gegeven over bestaande toetsen;
* het geven van een formele presentatie waarin een eigen onderwerp
binnen het toetsen van taalvaardigheid wordt uitgediept.

Inhoud vak

Eerlijke evaluatie van onderwijsleerprestaties is een lastig en
verantwoordelijk karwei: er staat vaak veel op het spel voor de
betrokkenen. Om dit zo verantwoord mogelijk te kunnen doen, is
voortdurend bewustzijn nodig van wat men precies wil evalueren, hoe dat
het beste kan gebeuren en hoe men achteraf kan beoordelen of de
evaluatie succesvol is geweest. Helaas meten we geen lengte maar een
veel complexer begrip: taalvaardigheid. Dat maakt allereerst bezinning
op dit begrip nodig: wat houdt het precies in? De volgende vraag is hoe
het kan worden 'geoperationaliseerd', wat wil zeggen 'meetbaar gemaakt'
worden. We concentreren ons daarna op (de eisen aan) het daadwerkelijke
'meten' zelf, de wijze waarop we de kwaliteit van die meting zelf kunnen
beoordelen en welke conclusies de resultaten wel/niet toelaten.
Vervolgens beoordelen we aan de hand van een analyseschema enkele
bestaande taaltoetsen. Tot slot verdiep je je verder in de theorie over
een deelonderwerp, zoals het washback-effect of het vaststellen van
taalstoornissen bij meertalige kinderen.

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 x 2 uur per week)

Toetsvorm

Twee presentaties en een tentamen. De presentatie over de toetsanalyse
wordt beoordeeld als voldaan/niet voldaan en is voorwaarde voor deelname
aan het tentamen. De presentatie over een eigen onderwerp telt voor 20%
mee voor het eindcijfer en het tentamen voor 80%. Beide onderdelen
moeten voldoende zijn.

Met de presentatie over de toetsanalyse laat je zien dat je met de
opgedane kennis en vaardigheden de kwaliteit (o.a. validiteit en
betrouwbaarheid) van bestaande toetsen kritisch kunt evalueren;
daarnaast laat je zien dat je een formele presentatie kunt geven waarin
je een kritisch oordeel geeft over bestaande toetsen. Met de presentatie
over een eigen onderwerp laat je zien dat je kennis en inzicht hebt
verworven over recente theoretische ontwikkelingen op toetsgebied en dat
je een formele presentatie kunt geven over een onderwerp binnen het
toetsen van taalvaardigheid. Met het tentamen laat je zien dat je de
overige inhouds- en vaardigheidsleerdoelen hebt bereikt.

Vereiste voorkennis

Je moet de tweedejaarsvakken Kindertaalverwerving (L_WABACIW201) en
Tweedetaalverwerving (L_WABACIW202) gehaald hebben.

Literatuur

De literatuur wordt via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten CIW, profiel Toegepaste taalwetenschap,
specialisatie Taal en Onderwijs of specialisatie Taalontwikkeling en
taalstoornissen.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichtingen TTW: Taal en onderwijs en TTW: Taalontwikkeling en
taalstoornissen. Er geldt een verplichte aanwezigheid. Als minder dan
80% van de bijeenkomsten zijn bijgewoond, moet een vervangende opdracht
worden gedaan die gerelateerd is aan de gemiste colleges.

Algemene informatie

Vakcode L_WABACIW305
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M. Bril
Examinator dr. M. Bril
Docenten drs. M. Bril

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: