Inleiding dyslexie

2019-2020

Doel vak

Het doel van dit vak is dat je kennis en vaardigheden opdoet rondom het
onderwerp taalleerproblemen. De nadruk zal hierbij liggen op dyslexie.
Deze kennis betreft achtergronden en verklaringsmodellen van de
mogelijke oorzaken van dyslexie, kenmerken en inhoud van aanvankelijk en
gevorderd spellen in het Nederlands, kenmerken en inhoud van technisch
en begrijpend lezen in Nederlands en kenmerken van taalleerproblemen als
gevolg van aantoonbare andere beperkingen (cognitief,
zintuiglijk). Daarnaast bouw je kennis op over verschillende
vormen van begeleiding en behandeling van dyslectische kinderen en de
theoretische achtergronden waarop deze manieren van aanpak zijn
gebaseerd. De vaardigheden die je zult opdoen, betreffen het kritisch
bestuderen van behandelmethodes, het maken van foutenanalyses van
geschreven data
van dyslectici en het hieraan verbinden van adviezen met betrekking tot
begeleiding van dyslectische kinderen. Daarnaast oefen je je academische
vaardigheden met betrekking tot schriftelijk presenteren bij het maken
van opdrachten (analyses, essay, samenvatting) rondom een aan dyslexie
verwant onderwerp. Daarnaast oefen je je academische vaardigheden met
betrekking tot mondeling presenteren bij een (groeps)presentatie rondom
een aan dyslexie verwant onderwerp en het geven van peer review bij de
presentaties van je medestudenten.

Inhoud vak

We bestuderen literatuur over mogelijke oorzaken van dyslexie en daarmee
samenhangende verklaringstheorieën. We bestuderen verschillende modellen
rondom de processen van leren lezen en leren spellen en proberen die te
koppelen aan de verklaringstheorieën van dyslexie. We bestuderen de
Nederlandse onderwijssetting en de plek die leren lezen en leren spellen
hierin inneemt en de mogelijkheden die dit systeem biedt om dyslexie op
te merken. Vervolgens bestuderen we de manier van diagnosestelling en
begeleiding/behandeling van dyslexie in Nederland en we bestuderen
instrumenten die worden gebruikt bij de signalering en diagnosestelling
van dyslexie. We gaan ook zelf aan de slag met materiaal van
dyslectische kinderen, zoals het maken van een foutenanalyse van een
schrijfproduct van een dyslectisch kind en het opstellen van adviezen
met betrekking tot begeleiding/behandeling en het afnemen van de
Dyslexie Screening Test. Tenslotte bestuderen we ook nog het
taalleerproces van kinderen met een verstandelijke beperking) en
schrijfproducten van slechthorende en dove kinderen.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcolleges (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen m.b.t. kennis, inzicht en
toepassing van de stof (80%) en een gemiddeld cijfer voor de vier
ingeleverde
opdrachten (20%). De presentatie moet als 'voldoende' zijn beoordeeld.
Indien dit niet het geval is, moet een aanvullende opdracht worden
gemaakt. Binnen de opdrachten mag alleen een 5 gecompenseerd worden. Als
het cijfer lager is, moet de opdracht herschreven en opnieuw ingeleverd
worden. Het gemiddelde van de opdrachten moet voldoende zijn, net zoals
het tentamencijfer.

Vereiste voorkennis

Je moet het vak Kindertaalverwerving (L_WABACIW201) gehaald hebben.

Literatuur

De te bestuderen literatuur zal voor aanvang van het college op de
Canvas-site vermeld staan.

Doelgroep

Derdejaarsstudenten bachelor CIW, profiel Toegepaste taalwetenschap,
specialisatie Taalontwikkeling en taalstoornissen

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar van de
afstudeerrichting Taalontwikkeling en taalstoornissen. Er geldt een
verplichte aanwezigheid (de student moet minimaal 80% van de colleges
aanwezig zijn), omdat bij elk college vaardigheden worden geoefend.

Algemene informatie

Vakcode L_WABACIW306
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator dr. P.H.F. Bos
Docenten dr. P.H.F. Bos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: