Stage toegepaste taalwetenschap NT2

2019-2020

Doel vak

In zijn algemeenheid heeft een TTW-stage de volgende drie doelen:
1. Verkenning van beroepsmogelijkheden.
2. Het opdoen van ervaring met betrekking tot beroepshouding en
beroepsvaardigheden en het in de praktijk brengen van academische
kwaliteiten.
3. Participatie in het arbeidsleven, waarbij van belang zijn de
ervaringen met arbeid, met het arbeidsproces, met arbeidsorganisaties en
met arbeidsverhoudingen.

Inhoud vak

In overleg met de stage-instelling en met de begeleider wordt een
stage-opdracht vastgesteld, zoals het ontwikkelen en opleveren van een
onderzoeksrapport, leermiddelen en/of toetsen. Daarnaast zorgt de
stagementor (interne begeleiding) ervoor dat de stagiair zo veel
mogelijk kan meedraaien in de dagelijkse gang van zaken in de
instelling.

Onderwijsvorm

Begeleiding intern door stagementor en extern door stagebegeleider
(VU-docent).

Toetsvorm

Eindgesprek, stageverslag en eindproduct voor de stageverlenende
instelling. De stage wordt afgerond met de kwalificatie 'goed',
'voldoende' of 'onvoldoende'.

Vereiste voorkennis

Afgeronde bachelor CIW: Toegepaste Taalwetenschap (richting Taal en
onderwijs) of andere verwante vooropleiding i.c.m. premaster TTW: NT2.

Literatuur

Afhankelijk van onderwerp van de specifieke opdracht en soort
werkzaamheden die in de instelling worden uitgevoerd.

Doelgroep

Masterstudenten Toegepaste Taalwetenschap, specialisatie NT2

Overige informatie

De inhoud en vorm van de stage worden vastgesteld in overleg met de
TTW-docent die de stage vanuit de opleiding begeleidt en met de
instelling waar de stage wordt gelopen. De gemaakte afspraken worden
vastgelegd in een stagecontract en een werkplan. De uren worden besteed
aan een onderzoeksstage rondom het onderwijs NT2 en/of toetsing NT2
(niet aan NT2-onderwijs, zoals lessen observeren, voorbereiden en
geven). Meer informatie over de stage kan worden gevonden in de
stagehandleiding op VUnet.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMANT2STA
Studiepunten 9 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: