Didactiek van het Nederlands als 2e taal, achtergronden

2019-2020

Doel vak

* Kennen van de theoretische achtergronden van de verwerving van lees-,
schrijf-, spreek- en luistervaardigheid in een tweede taal, evenals de
verwerving van grammaticale aspecten van de doeltaal.
* Kunnen toepassen van deze theoretische inzichten in de
NT2-lespraktijk.
* Leren kennen van relevante (taal-) didactische principes en van de
concrete toepassing daarvan in het taalonderwijs/de taalles.
* Kennismaken met (de achtergronden van) enkele recente ontwikkelingen
in het tweedetaalonderwijs: geïntegreerde en duale trajecten,
taakgericht werken, de content based approach, individueel leren,
competentiegericht leren en ‘leren leren’.

Inhoud vak

Om NT2-onderwijs zo effectief mogelijk te maken, is niet alleen goede
didactiek belangrijk, maar ook een goed-doordachte lesstofkeuze. We
houden ons in deze cursus daarom bezig met de vraag hoe je het
NT2-onderwijs effectiever en efficiënter zou kunnen laten verlopen,
gelet op wat we weten over taalverwerving (woordenschat, grammatica),
taalperceptie (lezen en luisteren) en taalproductie (spreken en
schrijven). Aan de hand van deze kennis analyseer en beoordeel je de
verschillende benaderingen, oefenvormen en werkwijzen die in het
NT2-onderwijs worden gebruikt. Je leert een beredeneerde keuze maken uit
de beschikbare lesmethoden en lesactiviteiten, met als uiteindelijk doel
het versnellen en verbeteren van het resultaat van dat onderwijs. In
enkele bijeenkomsten werk je onder begeleiding van een docent aan het
bedenken van ICT-toepassingen voor het NT2-onderwijs; deze opdracht rond
je af met een mondelinge presentatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 x 2 uur per week).

Toetsvorm

Een portfolio in twee delen en een opdracht. Het eerste deel van het
portfolio telt voor 70% van het eindcijfer en het tweede deel voor 30%.
Beide onderdelen moeten voldoende zijn. De opdracht wordt beoordeeld als
voldaan/niet voldaan.

Met het portfolio laat je zien dat je de leerdoelen behaald hebt. Met de
opdracht laat je zien dat je theoretische achtergronden kunt toepassen
in NT2-onderwijsleersituaties, specifiek met betrekking tot het gebruik
van ICT.

Vereiste voorkennis

Bachelor CIW: Toegepaste taalwetenschap (specialisatie Taal en
onderwijs), of andere verwante vooropleiding i.c.m. premaster TTW: NT2.

Literatuur

B. Bossers, F. Kuiken & A. Vermeer (2015). Nederlands als tweede taal in
het volwassenenonderwijs (tweede druk). Bussum: Coutinho.
B. Bossers (red.) (2008). Klassiek Vakwerk: Achtergronden van het
NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom.
B. Bossers (red.) (2015). Klassiek Vakwerk II: Achtergronden van het
NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom.
Overige artikelen worden via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

Masterstudenten Taalwetenschappen: Toegepaste Taalwetenschap
(specialisatie Nederlands als tweede taal).

Overige informatie

Deze cursus vormt ook onderdeel van de NT2-docentenopleiding, die wordt
verzorgd door Taalwetenschap: TTW, VU-NT2 en VU Lerarenacademie.
Succesvolle afronding van deze cursus en de cursus Didactiek BVE en
didactiek taalonderwijs volwassenen, inclusief de bijbehorende
onderwijsuren, leiden tot het erkende 'Certificaat NT2-docent'.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMATWS010
Studiepunten 9 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. B.H. Bossers
Examinator dr. B.H. Bossers
Docenten drs. E. Akkerman
dr. B.H. Bossers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Studiegroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: