Specifieke taalontwikkelingsstoornissen en meertaligheid

2019-2020

Doel vak

Doel van de cursus is inzicht verkrijgen in verschillende verklarende
modellen en antwoord te krijgen op vragen als: Waarin onderscheidt zich
het taalgebruik van kinderen met een specifieke
taalontwikkelingsstoornis van dat van kinderen met een normale
taalontwikkeling? Verloopt het proces van taalontwikkeling bij
taalontwikkelings-gestoorde kinderen anders (deviant) of langzamer
(delayed) dan dat van kinderen met een normale taalontwikkeling?
Een tweede doel is kennis te verwerven van theorieën over
taalontwikkelingsstoornissen bij tweetalige kinderen en het bekend raken
met diagnostische materialen voor deze doelgroep.
Derde doel is vaardigheden opdoen met betrekking tot de toepassing van
bovenstaande kennis bij de ontwikkeling van een training voor
(tweetalige) kinderen met een taalstoornis.

Inhoud vak

Algemeen: schetsen van een kader voor taalontwikkelingsstoornissen met
de nadruk op bestudering van verschillende verklarende modellen in
relatie tot een aantal taalkundige features (finiteness, tense,
agreement) die kenmerkend zijn voor verschillende stadia in
taalontwikkeling. Studenten voeren opdrachten uit waarin o.a.
taalsamples geanalyseerd worden van kinderen met specifieke
taalontwikkelingsstoornissen in relatie tot de besproken modellen.
Daarnaast zetten zij de opgedane kennis in door een training te
ontwikkelen aansluitend bij een van de onderwerpen uit de colleges
(periode 1 en 2).
Colleges in periode 2 geven een overzicht van modellen van tweetaligheid
en van recent onderzoek op dit terrein, in relatie tot taalstoornissen.
Aandacht gaat hierbij onder andere uit naar verschillen tussen
problematiek bij simultane tweetaligheid versus successieve
tweetaligheid en de diagnosticeerbaarheid van taalstoornissen bij
meertalige kinderen..

Onderwijsvorm

Hoor/werkcolleges met opdrachten en taaldata-analyse van kinderen die
een taalstoornis hebben, tweetalig zijn, of beide (2 uur per week,
gedurende periode 1 en 2 ); voor de presentaties van de training en van
andere opdrachten geldt verplichte aanwezigheid.

Toetsvorm

Er zijn drie deelcijfers:
1) Voor het onderdeel over specifieke taalontwikkelingsstoornissen (TOS)
maken studenten opdrachten (25% deelcijfer TOS) en een tentamen (75%
deelcijfer TOS);
2) Het schrijven van bijdrage aan de website Meertaligheid en
taalstoornissen (75% deelcijfer meertaligheid) en een verslag van een
taalanalyse met een bestaand instrument, bij enkele meertalige kinderen
met TOS (25% deelcijfer meertaligheid);
3) Ontwikkelen en presenteren van een een test of training aansluitend
bij een van de onderwerpen uit de colleges (deelcijfer training).

Deze drie deelcijfers tellen elk even zwaar mee. Elk onderdeel en elk
deelcijfer moet minimaal een 5,0 zijn.

Vereiste voorkennis

Afgeronde bachelor CIW: Toegepaste taalwetenschap (specialisatie
Taalontwikkeling en taalstoornissen) of een andere verwante
vooropleiding i.c.m. premaster TTW: Taalstoornissen.

Literatuur

De te bestuderen artikelen zullen door beide docenten bij aanvang van de
cursus bekend worden gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Masterstudenten Toegepaste taalwetenschap, specialisatie
Taalstoornissen.

Overige informatie

Alle opdrachten moeten tijdig en compleet worden ingeleverd om deel te
mogen nemen aan het tentamen.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMATWS011
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator dr. P.H.F. Bos
Docenten dr. M.J.A. Lamers
dr. P.H.F. Bos
prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: