Taal- en gehoorstoornissen

2019-2020

Doel vak

Het verkrijgen van inzicht in de werking van het menselijk gehoor in
relatie tot de ontwikkeling van gesproken taal, in het bijzonder bij
congenitaal dove kinderen.

Inhoud vak

In deze cursus gaan we dieper in op de perceptie van spraak en taal bij
mensen met een gehoorbeperking. Tevens wordt het verwerven van gesproken
taal bij jonge congenitaal dove kinderen in detail besproken aan de hand
van recente artikelen. Zowel de ontwikkeling van de fonologie,
morfologie, syntaxis en algemeen cognitieve ontwikkeling van deze
kinderen komt aan bod. Vergelijkingen worden gemaakt tussen dove
kinderen met een cochleair implantaat en kinderen met ernstige
slechthorendheid die een klassiek hoortoestel dragen. Een deel van deze
cursus bestaat uit
presentaties van gastsprekers rondom het thema Kind, Taal en Gehoor.
Indien de groepsomvang het toelaat, krijgen de studenten ook de
mogelijkheid tot het uitvoeren van spraakperceptie- en taaltests.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges (4 uur in de week).

Toetsvorm

Onderdelen van toetsing zijn uitwerking van opdrachten behorende bij de
lezingen van de gastsprekers (20%) en mondelinge presentatie en/of paper
en/of schriftelijk tentamen (samen 80%). Beide onderdelen moeten
minimaal met 5.5 worden beoordeeld.

Vereiste voorkennis

Spreken en Horen (BA3 CIW, specialisatie Toegepaste Taalwetenschap) of
vergelijkbare basiskennis van articulatorische en akoestische fonetiek
door zelfstudie.

Literatuur

Een recente literatuurlijst wordt ter beschikking gesteld bij de aanvang
van de colleges.

Doelgroep

Master studenten Toegepaste taalwetenschap: Taalstoornissen; studenten
van andere faculteiten met belangstelling voor taal- en
gehoorproblematiek en recente revalidatiemethoden binnen dit domein en
voldoende taalwetenschappelijke voorkennis.

Overige informatie

Aanwezigheid bij de gastcolleges Kind, Taal en Gehoor zijn verplicht.
Taal waarin het vak wordt gegeven is Nederlands; afhankelijk van de
gastspreker kan een gastlezing in het Engels gegeven worden.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMATWS014
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. M.M.R. Coene
Examinator prof. dr. M.M.R. Coene
Docenten prof. dr. M.M.R. Coene

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: