Didactiek BVE en didactiek taalonderwijs volwassenen

2019-2020

Doel vak

Dit vak bestaat uit twee cursusonderdelen: Didactiek BVE en Didactiek
taalonderwijs volwassenen.

De doelen van het cursusonderdeel Didactiek BVE zijn de volgende:
* opdoen van ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van onderwijs
aan volwassenen;
* verwerven van didactische vaardigheden voor het onderwijs aan
volwassenen;
* kunnen ontwerpen, begeleiden en evalueren van onderwijsleerprocessen;
* verwerven van begeleidingsvaardigheden en coachingsvaardigheden;
* kunnen reflecteren op eigen werkervaringen;
* ontwikkeling van een kritische houding t.o.v. eigen functioneren als
docent.

De doelen van het cursusonderdeel Didactiek taalonderwijs volwassenen
zijn de volgende:
* kennen en kunnen toepassen van verschillende didactische werkvormen;
* zelf kunnen ontwikkelen en aanpassen van leermiddelen t.b.v. het
NT2-onderwijs;
* kennismaken met de voor het onderwijs meest relevante aspecten van
toetsing en evaluatie van taalvaardigheid;
* kennen van de organisatie en de specifieke eisen van
inburgeringsonderwijs;
* kunnen werken aan effectief uitspraakonderwijs;
* kennismaken met de specifieke aspecten en problemen van het lesgeven
aan diverse groepen en aan analfabeten;
* het herkennen en goed kunnen hanteren van culturele factoren
(materiaal, onderwijs) en verschillen (leerders) binnen het
NT2-onderwijs.

Inhoud vak

Het onderdeel Didactiek BVE richt zich op de ontwikkeling van
noodzakelijke competenties van de docent in het beroeps- en
volwassenenonderwijs zoals die zijn geformuleerd in de verschillende
competentieprofielen. Daarbij ligt de nadruk op twee
competentiegebieden: begeleiden en instrueren enerzijds, en het
ontwikkelen van de eigen professionele vaardigheden anderzijds.
Onderwerpen die daarbinnen aan de orde komen zijn vormen van
begeleiding van leerders, vormen van instructie en vormen van evaluatie,
en vaardigheden op het gebied van reflectie (op eigen beroep, vak en
aanpak) en intervisie.

In het onderdeel Didactiek taalonderwijs volwassenen staat de praktijk
van het (taal-)onderwijs aan volwassenen centraal. In 8 workshops en
praktijkcolleges komen genoemde praktische aspecten van de lespraktijk
aan bod. Deze cursus is vooral gericht op toepassing, onder andere van
kennis opgedaan in het college Didactiek NT2: achtergronden. Ook de te
bestuderen artikelen hebben een toepassingsgericht karakter. In de
workshops werk je dit zelf verder uit, bijvoorbeeld in de vorm van een
bepaalde opdracht, les, werkvorm, oefening of materiaalanalyse.

Onderwijsvorm

Workshops, werkcolleges (2 x 2 uur per week), practicum (150 uur
observeren, voorbereiden en geven van lessen NT2).

Toetsvorm

Verwerkingsopdrachten, portfolio en eindgesprek. De
verwerkingsopdrachten worden beoordeeld als voldaan/niet voldaan. Het
eindcijfer wordt bepaald op basis van het portfolio en het eindgesprek.
Voor het geheel (portfolio + de toelichting hierop door de student
tijdens het gesprek) wordt één cijfer gegeven. Met de
verwerkingsopdrachten laat je zien dat je de leerdoelen hebt bereikt op
het gebied van de praktijk van het NT2-onderwijs. Met het portfolio laat
je zien dat je de competenties bezit van docenten in het beroeps- en
volwassenenonderwijs.

Vereiste voorkennis

Didactiek van het Nederlands als 2e taal: achtergronden (L_WAMATWS010).

Literatuur

Artikelen (worden door de docenten bekend gemaakt bij aanvang van de
cursus)

Doelgroep

Masterstudenten Taalwetenschappen: Toegepaste Taalwetenschap,
specialisatie NT2 (Nederlands als tweede taal).

Overige informatie

Deze cursus vormt een onderdeel van de NT2-docentenopleiding, die wordt
verzorgd door Taalwetenschappen: TTW, VU-NT2 en VU Lerarenacademie.
Succesvolle afronding van deze cursus, inclusief de onderwijsuren, en de
cursus Didactiek Nederlands als 2e taal: achtergronden leidt tot het
erkende 'Certificaat NT2 docent'.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMATWS017
Studiepunten 12 EC
Periode P4+5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. B.H. Bossers
Examinator dr. B.H. Bossers
Docenten dr. B.H. Bossers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: