Stage toegepaste taalwetenschap

2019-2020

Doel vak

In zijn algemeenheid heeft een TTW-stage de volgende drie doelen:
1. Verkenning van beroepsmogelijkheden.
2. Het opdoen van ervaring met betrekking tot beroepshouding en
beroepsvaardigheden en het in de praktijk brengen van academische
kwaliteiten (wetenschappelijk onderzoek uitvoeren bij de instelling).
3. Participatie in het arbeidsleven, waarbij van belang zijn: de
ervaringen met arbeid, met het arbeidsproces, met arbeidsorganisaties en
met arbeidsverhoudingen.

Inhoud vak

In overleg met de stage-instelling en met de begeleider vanuit de VU
wordt een
stage-opdracht vastgesteld, zoals het ontwikkelen en opleveren van
toetsmateriaal of lesmateriaal, of het verzorgen van onderwijs aan of
begeleiding van leerlingen. Er zit altijd een onderzoekscomponent in het
stageproces. Daarnaast zorgt de stagementor (interne begeleiding) ervoor
dat de stagiair zo veel mogelijk kan meedraaien in de dagelijkse gang
van zaken in de instelling.

Onderwijsvorm

Begeleiding intern door stagementor en extern door stagebegeleider
(docent van de masteropleiding Taalwetenschappen).

Toetsvorm

Eindgesprek, stageverslag en eindproduct voor de stageverlenende
instelling. De stage wordt afgerond met de kwalificatie 'goed',
'voldoende' of 'onvoldoende'.

Vereiste voorkennis

Afgeronde bachelor CIW: Toegepaste Taalwetenschap (specialisatie
Taalontwikkeling en taalstoornissen) of verwante vooropleiding i.c.m.
premaster TTW.

Literatuur

Afhankelijk van onderwerp van de specifieke opdracht en soort
werkzaamheden dat in de instelling wordt uitgevoerd.

Doelgroep

Masterstudenten Toegepaste Taalwetenschap, afstudeerrichting
Taalstoornissen.

Overige informatie

De inhoud en vorm van de stage wordt vastgesteld in overleg met de
TTW-docent die de stage vanuit de opleiding begeleidt en met de
instelling waar de stage wordt gelopen. De gemaakte afspraken worden
vastgelegd in een stagecontract en een werkplan. Meer informatie over de
stage kan worden gevonden in de stagehandleiding op VUnet.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMATWSSTA
Studiepunten 12 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator dr. P.H.F. Bos
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: