Grafische vormgeving

2019-2020

Doel vak

1. Kennis verwerven over belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis
van grafisch ontwerp;
2. Kennis verwerven over theorieën en methoden voor het analyseren van
grafisch ontwerp;
3. Oefenen met het toepassen van relevante theorieën en methoden om
grafisch ontwerp artefacten te analyseren;
4. Inzicht krijgen in de publieke en institutionele contexten waarin
zowel grafisch ontwerp als de geschiedenis van grafisch ontwerp worden
geproduceerd.

Inhoud vak

Deze cursus biedt een chronologisch overzicht van de geschiedenis van
grafisch ontwerp van de prehistorie tot vandaag, met de nadruk op modern
grafisch ontwerp. Het houdt ook rekening met belangrijke theorieën en
methoden voor het analyseren van grafisch ontwerp en de relaties met
bredere culturele, sociale, technologische en economische contexten. De
cursus bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en excursies. De
literatuur moet voorafgaand aan elke hoorcollege / werkcollege /
excursie worden bestudeerd. Het begrijpen van de stof wordt getoetst via
(1) een presentatie van de visuele en historische analyse van een
grafisch ontwerpartefact; (2) een werkstuk van 2000 woorden over de
visuele en historische analyse van een grafisch ontwerpartefact; en (3)
een tussentijds tentamen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Tijdens de hoorcolleges behandelen we de geschiedenis van grafisch
ontwerp van de prehistorie tot vandaag. We zullen ook belangrijke
theorieën en methoden onderzoeken voor het analyseren van grafisch
ontwerp en voor het conceptualiseren van de relaties met de bredere
culturele, sociale, technologische en economische context.

Werkcolleges
Op basis van het historische en theoretisch-methodologische materiaal
dat in de hoorcolleges wordt behandeld, en op basis van onafhankelijk
onderzoek, voeren studenten een visuele en historische analyse uit van
een grafisch ontwerpartefact. Tijdens de werkcolleges bespreken
studenten hun keuze van het artefact, de relevante beschikbare bronnen
over het artefact en geven een presentatie van hun analyse.

Excursies
Een excursie is geprogrammeerd. De excursie biedt inzicht in de publieke
en institutionele context waarin zowel grafisch ontwerp als grafisch
ontwerp worden geproduceerd.

Toetsvorm

1. Presentatie van een visuele en historische analyse van een grafisch
ontwerpartefact. Geen beoordeling, maar moet worden uitgevoerd zodat de
student in aanmerking komt voor het behalen van een cijfer voor de
cursus. Cursusdoel 1, 2, 3.

2. Werkstuk van 2000 woorden over de visuele en historische analyse van
een grafisch ontwerpartefact. 50% van het eindcijfer.
Cursusdoelstellingen 2, 3, 4.

3. Midterm-tentamen op basis van de hoorcolleges, werkcolleges en de
verplichte literatuur. 50% van het eindcijfer. Cursusdoelstellingen 1,
2.

Vereiste voorkennis

Dit vak is alleen toegankelijk voor 2 jaars bachelor MKDA met
specialisatie Design.

Literatuur

Zie Canvas.

Doelgroep

2de jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur gespecialiseerd
in Design.

Overige informatie

Deze module is een verplichte tweedejaarscursus voor MKDA-studenten die
zich specialiseren in Design. Aanwezigheid is verplicht (twee of meer
afwezigheden betekent in principe uitsluiting van de cursus). Deze
module dient als voorkennisvereiste voor de derdejaarsmodules MKDA,
specialisatie Design. Schriftelijke opdrachten kunnen zowel in het
Engels als het Nederlands worden ingediend.

Algemene informatie

Vakcode L_ZABAMKD201
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator J. Ozorio de Almeida Meroz
Examinator J. Ozorio de Almeida Meroz
Docenten J. Ozorio de Almeida Meroz

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: