Filmanalyse en -theorie

2019-2020

Doel vak

Deze cursus heeft de volgende leerdoelen:
1. Studenten krijgen basiskennis in de filmanalyse, in het bijzonder
betreffende de relatie tussen filmvorm (functie en tekstuele structuur)
en filmstijl (beeld).
2. Kennismaking met en inzicht in canonieke filmtheorieën en eigentijdse
reacties hierop.
3. Leren beeld en geluid van een willekeurige film zelfstandig te
categoriseren en te analyseren, met gebruik van de juiste vaktermen.
4. Leren analyseren en contextualiseren van canonieke teksten en
zelfstandig zoeken en analyseren van reagerende teksten.
5. Oefening in het schrijven van een wetenschappelijk essay.

Inhoud vak

De theorie van de film beslaat een breed terrein, waarin uiteenlopende
onderwerpen als ideologiekritiek, realismeproblematiek en esthetiek hun
plaats hebben. In deze cursus ligt de nadruk op de esthetiek, al komen
de andere aspecten zeker ook aan bod. De interactie van vorm, stijl en
technologie staan centraal. De vormen (bv. narratief, associatief en
retorisch) zijn niet exclusief voor film, ze zijn ook in teksten en in
woord en beeld-objecten terug te vinden. Stijl en technologie zijn dit
wel. Aan de orde komen onder meer filmtechnologie, filmproductie,
narrativiteit, mise-en-scène, cinematografie, montage en geluid.
Studenten leren daarbij de betekenis van vaktermen en leren die ook toe
te passen. Het hoorcollege focust op filmanalyse, het werkcollege op
filmtheorie en tekstanalyse. Binnen het werkcollege worden klassieke
filmtheoretici als Balazs, Eisenstein, Kracauer, Bazin, Mulvey, Baudry
en Arnheim door studenten geanalyseerd, evenals recente auteurs die op
hen reageren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur per week), viewing (2 uur per week), werkcollege (2
uur per week), eenmalig excursie Collectiecentrum EYE
(Amsterdam-Noord) of filmlaboratorium Cineco (Amsterdam Overamstel).
Voor de hoorcolleges geldt 80% aanwezigheid, voor het seminar 100%. Wie
viewings mist moet die op eigen gelegenheid inhalen, maar het bekijken
van alle films is verplicht. NB Uitsluiting van de cursus kan geschieden
bij afwezigheid bij het eerste college of de eerste
werkgroepbijeenkomst.

Toetsvorm

De cursus wordt getoetst door vier elementen:
1. Weekopdrachten Filmanalyse (analyse van beeld en geluid)
2. Weekopdrachten Filmtheorie (tekstanalyse, zelfstandig zoeken
aanvullende tekst)
3. Schriftelijk tentamen Filmanalyse
4. Eindessay Filmtheorie

Leerdoelen en toetsen verhouden zich tot elkaar als volgt:
Leerdoel 1, 3: Weekopdrachten analyse van beeld en geluid Filmanalyse 0%
(alleen o/v)
Leerdoelen 2, 4: Weekopdrachten tekstanalyse Filmtheorie 0% (alleen
o/v)
Leerdoelen 1, 3: Eindtentamen 50%
Leerdoelen 2, 4, 5: Eindessay 50 %

Vereiste voorkennis

Als entree-eis voor dit vak geldt dat het tweedejaars vak Film and Media
History (L_AABAMKD202) moet zijn gevolgd.

Literatuur

Filmanalyse: David Bordwell, Kristin Thompson, Film Art: An Introduction
(New York, etc.: McGraw-Hill, 2019, 12e editie).
Filmtheorie: Diverse filmtheoretische artikelen (via Canvas).
Zelfstandig gezochte aanvullende, recente literatuur voor het seminar en
voor het eindessay.

Doelgroep

Verplicht hoofdvak voor 2de jaars bachelor MKDA (Media, Kunst, Design en
Architectuur), specialisatie Media (niveau 200), ook voor
premasterstudenten CAMS (Comparative Arts & Media Studies). Overige
tweede- en derdejaars studenten MKDA zijn welkom het vak als bijvak te
volgen. NB derdejaarsstudenten bachelor CIW, specialisatie
Media-Analyse, doen deze module op niveau 300 (vakcode L_ZABACIW301).

Overige informatie

Filmanalyse: actieve deelname collegereeks, wekelijks kleine opdrachten
op Canvas (analyses van fragmenten of trailers). Het tijdig maken van de
opdrachten is een ingangseis voor het schriftelijk tentamen, waar het
deel Filmanalyse mee wordt afgesloten. Voor dit tentamen zijn de
colleges, de literatuur en de viewings tentamenstof. Alle films van de
viewings moeten hiervoor zijn bekeken, aangezien een van de bekeken
films bij het tentamen wordt geanalyseerd en de inhoud als bekend wordt
verondersteld.
Filmtheorie: deels zelfstandig verzamelen van wetenschappelijke
literatuur, discussie door studenten van canonieke filmtheorieteksten en
eigentijdse commentaren hierop. Tijdig aanmelden van zelf gevonden
teksten en deelname aan de discussies zijn ingangseisen voor deelname
aan het eindessay. Filmtheorie wordt afgesloten met een schrijfopdracht
waarin een canonieke tekst en een eigentijdse reactie daarop worden
geanalyseerd en gecontextualiseerd. Essays mogen in het Nederlands of
Engels geschreven worden.
Beide onderdelen moeten met minimaal 5.5 als score worden afgesloten.
Deze module geldt als voorkenniseis voor:
- het tweedejaarsvak Games, Theory and Analysis L_ZABAMKD204
- en de derdejaarsvakken Kunst van het Vergelijken L_ZABAMKD301, en
Contesting Images L_AABAMKD305.

Algemene informatie

Vakcode L_ZABAMKD202
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. I.L. Blom
Examinator dr. I.L. Blom
Docenten dr. I.L. Blom

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: