Modegeschiedenis en -theorie

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft de volgende leerdoelen:
1. verwerven van kennis over en inzicht in diverse betekenisvolle
episodes in de kostuum- en modegeschiedenis;
2. verwerven van kennis over en inzicht in de modetheorie;
3. verwerven van specifieke terminologie voor het beschrijven van
kostuum en mode uit verschillende periodes;
4. inzicht verwerven in de relatie tussen kostuum- en modegeschiedenis
en bredere maatschappelijke ontwikkelingen;
5. inzicht verwerven in de wijze waarop kostuum- en modegeschiedenis als
discipline ook vandaag nog door diverse beroepscategorieën en academisch
onderzoek wordt gevoed;
6. kritisch lezen en bevragen van historische en theoretische teksten en
artikelen over kostuum en mode.

Inhoud vak

Deze cursus bestaat uit een chronologische behandeling van de kostuum-
en modegeschiedenis vanaf de Oudheid tot op heden met de klemtoon op de
periode 1850-heden. Dit vak behandelt eveneens de theorievorming rond
mode. De cursus bestaat uit een reeks hoorcolleges, werkcolleges en
excursies. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar het kostuum gedragen aan
de hoven van het vroegmoderne Europa, en naar de boodschap, de betekenis
en het functioneren van tijdvakse mode. Aandacht voor mode in de 20ste
en 21ste eeuw, tenslotte, laat toe het fenomeen mode te belichten als
exponent van de maatschappelijke context.
Dit vak ontwikkelt een internationaal perspectief. De nadruk ligt op de
Westerse wereld, maar deze vaak nog dominante focus wordt aan de hand
van enkele casestudies bewust geproblematiseerd en gerelativeerd.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, gastcolleges vanuit de beroepspraktijk tijdens de
excursies.
Hoorcolleges: Dit vak relateert iconische modeobjecten aan relevante
technische, economische, sociale en politieke ontwikkelingen. Het
ontwerp en de productie van kleding en accesoires komt aan bod, alsook
de circulatie ervan. Deze hoorcolleges worden grotendeels gebaseerd op
de analyse van specifieke objecten uit de kostuum- en modegeschiedenis.
Werkcolleges: Na een inleiding over de verschillende auteurs wordt
gedebatteerd over hun theoretische opvattingen en over hun belang om
actuele ontwikkelingen in de mode te kunnen inkaderen.
Excursies: Een of twee excursies worden geprogrammeerd. Op die manier
bespreekt het vak meteen ook de impact van beroepscategorieën als
kostuum- en modehistorici, curatoren en onderzoekers. Deze excursies
behoren tot de tentamenstof.

Toetsvorm

Tentamen (100%) en discussie modereren (verplicht).
Afstemming van toetsvormen en leerdoelen:

Leerdoelen 1-7 worden getoetst door het tentamen
Leerdoel 7 wordt getoetst in de discussiemoderatie

Vereiste voorkennis

Als extra entree-eis voor dit vak geldt, naast het behalen van het BSA,
dat de eerstejaars cursus Cultuurgeschiedenis voor MKDA (L_GABAMKD101)
moet zijn gevolgd en dat de student moet beschikken over passieve kennis
van Engels en Frans.

Literatuur

Reader met onder meer hoofdstukken uit Tortora en Eubank, Survey of
Historic Costume (2005) en Carter, Fashion Classics from Carlyle to
Barthes (2003).

Doelgroep

2de jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur,
afstudeerrichting Design.

Overige informatie

Deze module is een verplicht 2de jaars vak voor MKDA studenten met
Design als afstudeerrichting.
Er geldt een verplichte aanwezigheid (bij twee keer afwezigheid volgt in
principe uitsluiting van de cursus).
Deze module geldt als gewenste voorkenniseis voor de 3de jaars modules
MKDA, afstudeerrichting Design.

Aanbevolen voorkennis

Als extra entree-eis voor dit vak geldt, naast het behalen van het BSA,
dat de eerstejaars cursus Cultuurgeschiedenis voor MKDA (L_GABAMKD101)
moet zijn behaald.

Algemene informatie

Vakcode L_ZABAMKD203
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Gimeno Martinez
Examinator dr. J.C. Gimeno Martinez
Docenten dr. J.C. Gimeno Martinez

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: