Reclame en visuele communicatie

2019-2020

Doel vak

Actief verwerken van theorieën over de visuele dimensie(s) van reclame.
Ontwikkeling van reclame in visueel opzicht duiden. Inzicht verwerven in
(visies op) reclame. Kritisch reflecteren op de theorie. Leren
analyseren van visueel reclamemateriaal vanuit verschillende
theoretische invalshoeken.

Inhoud vak

Reclame maakt deel uit van onze dagelijkse leefwereld en heeft een eigen
vocabulaire ontwikkeld dat in toenemende mate visueel van karakter is.
Reclame en Visuele Communicatie plaatst deze ontwikkeling in breder
perspectief. De student wordt vertrouwd gemaakt met verschillende
theorieën over de visuele dimensie(s) van reclame en leert, aan de hand
daarvan, zelf de visuele aspecten van reclame te analyseren.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (6 uur per week)

Toetsvorm

Deelopdrachten en essay. In de studiehandleiding staat de verhouding
tussen de verschillende componenten. Alle onderdelen moeten met een
voldoende worden afgesloten.

Literatuur

De lijst met wetenschappelijke artikelen wordt nader bekend gemaakt via
Canvas.

Doelgroep

Tweedejaars studenten CIW met afstudeerrichting Media-analyse (oude
programma) of Taal, Media en Samenleving (nieuwe programma).

Overige informatie

Aanwezigheid bij de colleges is verplicht (minimaal 80% van de
colleges).

Algemene informatie

Vakcode L_ZABAMKD205
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. L. Lagerwerf
Examinator dr. L. Lagerwerf
Docenten dr. L. Lagerwerf

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: