Onderzoekswerkgroep Design

2019-2020

Doel vak

De cursus heeft de volgende leerdoelen:

1. Trainen analytische vaardigheid op niveau 300: toepassen van het
concept storytelling en narrativiteit in academisch onderzoek naar
design, decoratieve kunst en materiële cultuur.

2. Trainen onderzoekvaardigheid op niveau 300: Leren zoeken en toepassen
van historische en contemporaine visuele en schriftelijke primaire
bronnen in case studies en met betrekking tot design.

3. Verslaglegging op niveau 300: schrijven van een academisch werkstuk
van 5000 woorden, exclusief noten en literatuur.

Inhoud vak

Storytelling, design, materiele cultuur, erfgoed rondom het thema vrede
en oorlog.

Deze werkgroep bestudeert design, toegepaste kunst, materiële cultuur en
gebouwen aan de hand van het uitgangspunt ‘storytelling en engagement’.
Het is belangrijk om in onze tijd na te denken over hoe design en
materiële cultuur zich verhouden tot maatschappelijk engagement, en hoe
wij dit kunnen uitdragen in de keuze van onderwerpen en objecten die wij
bestuderen. Hoe kunnen we onderzoeken en schrijven over design en
materiële cultuur opdat dit duidelijk wordt? We zullen theoretische
invalshoeken en praktische gebruiksdoelen verkennen om narrativiteit en
design, materiële cultuur, toegepaste kunst en engagement te verbinden
met mogelijke digitale toepassingen. Het overkoepelende thema hiervoor
is Design, Material Culture and Heritage for Peace.

Onderwijsvorm

Werkgroep met actieve participatie in discussies, mondelinge
presentaties, schriftelijke deelopdrachten ter voorbereiding op de
toetsen, en schriftelijk eindwerkstuk.

De cursus heeft verplichte aanwezigheid; er mogen maximaal 2
bijeenkomsten worden gemist.

Toetsvorm

Midterm opdracht; mondelinge presentatie; schriftelijk werkstuk:
- Midterm opdracht: twee storylines, samen 30% van het eindcijfer; er is
één herkansing bij een onvoldoende voor de storylines, d.w.z. lager dan
6.0.
- Eindopdracht werkstuk: 70% van het eindcijfer. Dit werkstuk moet een
6.0 minimaal
scoren. Bij een cijfer dat lager is dan 6.0 bij eerste inlevering, is er
één herkansing.

Samenhang tussen leerdoelen en toetsen:

Leerdoel 1. Trainen analytische vaardigheid op niveau 300: toepassen van
het concept storytelling en narrativiteit in onderzoek naar design,
decoratieve kunst en materiële cultuur. De toetsvorm is het maken van
een beredeneerde selectie van artefacten voor ontwerp en schrijven van
twee storylines, weging in het totaalcijfer is 30%.

Leerdoel 2. Trainen onderzoekvaardigheid op niveau 300: Leren zoeken en
toepassen van historische en contemporaine visuele en schriftelijke
primaire bronnen in case studies en met betrekking tot design. De
toetsvorm is het toepassen van bron- en literatuuronderzoek in
narratieven van twee storylines en werkstuk.

Leerdoel 3. Verslaglegging: schrijven van een academisch werkstuk niveau
300, 5000 woorden. De toetsvorm is een werkstuk met vraagstelling en
deelvragen met betrekking tot design met een weging van 70% van het
totaalcijfer.


De twee deelcijfers (1 cijfer voor de twee storylines, en 1 cijfer voor
het
werstuk) bepalen samen het eindcijfer. Dit moet minimaal 6.0 zijn om
voor de cursus te slagen.

Vereiste voorkennis

Zie Onderwijs- en Examenreglement BA MKDA.
Alle cursussen van MKDA Bachelor jaar 1 en 2 moeten zijn behaald.

Literatuur

Marjan Groot, Storytelling, design, material culture, heritage and
digital interventions around war and peace. The case of the Peace Palace
in The Hague (2015).

Te verkrijgen bij de docent voor het begin van de cursus (c. 10 euro).
Overige artikelen van belang voor de cursus, komen op de Canvas site van
de cursus.

Doelgroep

- BA3 studenten MKDA met als afstudeerrichting Design.
- Pre-Master studenten die een Design Cultures gaan volgen in het VU
Master programma Arts and Culture.

Overige informatie

Om deel te nemen, moeten studenten voldoen aan voorwaarden voor
inschrijving; zie hierboven.
Bij overige vragen kun je eventueel contact opnemen met de docent:
m.h.groot@vu.nl

Toelichting Canvas

Op de Canvas site van de cursus komen voorbeelden van onderdelen voor
het werkstuk: voor de opzet van zowel je storylines als je werkstuk;
voor het proces van formuleren van een probleemstelling en werken met
een theoretische invalshoek in zowel storylines als werkstuk;
presentaties van de docent tijdens de bijeenkomsten ter ondersteuning
van je onderzoek en suggesties voor onderwerpen voor je werkstuk; het
oefenen van het schrijven van een abstract met keywords voor je
werkstuk; artikelen die gebruikt kunnen worden bij het onderzoek voor je
werkstuk.

Algemene informatie

Vakcode L_ZABAMKD302
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. G.E.E. Verstraete
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: