Arts en patiënt 5

2019-2020

Doel vak

In de cursus Arts en Patiënt 5 wordt de nadruk gelegd op het klinisch
redeneren bij complexe problematiek, met multimorbiditeit als
overlappend thema. Kenmerken van deze vaak oudere patiënten met
multimorbiditeit, zoals polyfarmacie, atypische ziektepresentatie en
somato-psychosociale verwevenheid worden in deze cursus behandeld.
Verder wordt er uitgebreid stilgestaan bij de nefrologie en besteden we
aandacht aan het handelen in de laatste levensfase.

Inhoud vak

Door vergrijzing en toename van het aantal mensen met chronische ziekten
hebben steeds meer patiënten meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De
aanwezigheid van meerdere aandoeningen heeft vaak effect op zowel
diagnostiek als behandeling. Soms betekent het behandelen van de ene
aandoening een verslechtering van de andere aandoening. Het is dan ook
belangrijk dat je als arts leert om je beleid af te stemmen op de
individuele patiënt, rekening houdend met zijn of haar complexe situatie
en kwaliteit van leven. Om je
hier op voor te bereiden wordt in deze cursus Arts en Patiënt 5 dan ook
de nadruk gelegd op het klinisch redeneren bij complexe problematiek,
met multimorbiditeit als overlappend thema. Kenmerken van oudere
patiënten met multimorbiditeit, zoals polyfarmacie, atypische
ziektepresentatie, somato-psychosociale verwevenheid en verminderde
fysiologische reserves, worden in deze cursus behandeld. Tevens worden
veelvoorkomende chronische ziekten besproken, waarbij nierziekten een
belangrijk thema vormt. Ook het beloop van chronische ziekten, waaronder
dementie, wordt behandeld: van diagnose, naar opname in het
verpleeghuis, tot het overlijden.

Als laatste wordt er stil gestaan bij medische beslissingen rond het
levenseinde, zowel op medisch als op ethisch vlak. Welke palliatieve
zorg is mogelijk en welke besluiten moeten rondom het levenseinde
genomen worden? Wat is belangrijk voor een patiënt? En wat doet het
eigenlijk met de dokter? Het sterven zal vanuit verschillende
perspectieven belicht worden.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Practicum, Studiegroep, Computer Ondersteund Onderwijs,
Bijeenkomst

Toetsvorm

De cursus Arts en Patiënt 5 wordt getoetst middels een
Cursusafhankelijke Toets (CAT), die behaald is als deze met een
voldoende cijfer (≥ 6) is afgerond.
De studiepunten van de cursus Arts en Patiënt 5 worden toekend als
voldaan is aan:
• CAT cursus Arts en Patiënt 5 cijfer ≥ 6
• Module Professionele ontwikkeling 5 voldaan
• Module Medisch expert 5 voldaan
• Landelijke voortgangstoets voldaan.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van de leerdoelen en bijbehorende studiestof uit
de kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: volgt

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BAP516
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. F. Wassink
Examinator dr. F. Wassink
Docenten Y.F. de Jonge MA
drs. A.J. Mesker
drs. M.J. Doornbos
drs. J.J.T. Huijsman
S.O.R. Ruitenberg MA
dr. F. Wassink
dr. A.A. Meiboom
J. Hilhorst MA
L.C. Duijves MA
drs. P.J. Gademan
T.P.W. Hoevers MA
S. Visser MA
drs. A.G. de Waal-Sint

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep, Overig, Practicum