HP Research Track

2019-2020

Doel vak

Het Honours Programma Geneeskunde (HP) bestaat uit een interfacultair
deel (18EC; verbredend) en een facultair deel (12 EC; verdiepend). Hier
volgt de beschrijving van het facultaire deel. Het facultaire deel kent
twee tracks:
1. Research track: deze track bereidt voor op een carrière als
arts-onderzoeker. Als arts in spé zoek je meer academische vorming en
ervaring dan aangeboden in het reguliere Geneeskunde traject. HP biedt
de kans om tijdens je bachelor zelf onderzoek te doen en wellicht zelfs
een wetenschappelijk artikel te schrijven.
2. Maatschappelijk/ bestuurlijke track: deze track biedt diepgang aan de
ontwikkeling als arts met een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Geneeskunde is een dynamisch vak dat onderdeel uit maakt van de
maatschappij. Als arts in spé wil je je ontwikkelen tot een volwaardige
gesprekspartner.

Inhoud vak

De HP student maakt zelf een opleidingsplan (het HP plan). Dit plan
dient door de HP coördinator goedgekeurd te worden. Het HP is een
2-jarig curriculum dat zich afspeelt in Ba2 en Ba3.

Research track:
Om deel te nemen aan de HP research track is het een voorwaarde dat
student kiest voor de research minor in het derde jaar. De HP student
maakt extra HP uren, door meer onderzoek te doen voorafgaand en tijdens
de minor, door extra begeleidingsuren vanuit het HP te ontvangen, met
als doel een Engelstalig, publicabel, wetenschappelijk artikel aan het
einde van de minor. Om dit doel te bereiken wordt de student ondersteund
middels een intensieve cursus scientific writing in English.

Het tweede deel van de research track omvat actieve participatie in
wetenschap. Studenten in de research track nemen actief deel aan
wetenschappelijke bijeenkomsten waaronder:
• Masterclasses, welke 8 keer per jaar plaatsen vinden en door de
studenten zelf georganiseerd worden en verplicht zijn om bij te wonen.
• Actieve deelname aan symposia of congressen naar keuze. De student
woont tenminste 3 dagdelen van een congres bij.
• Eindsymposium (voertaal Engels): alle studenten van het HP research
track presenteren hun eigen onderzoeksresultaten.
• Vrije keuzeruimte. Dit kan de student naar eigen inzicht invullen op
basis van goedgekeurde cursussen.

Onderwijsvorm

Deelname aan masterclasses, cursussen, symposia, workshops en
congressen, alsmede actief verrichten onderzoek (research track).

Toetsvorm

De HP student legt een HP dossier (voertaal Engels). Het HP-dossier
bevat reflectieverslagen van de georganiseerde masterclasses, congressen
en het eindsymposium. Het HP dossier bevat certificaten van de succesvol
afgesloten keuzecursussen. Tenslotte bevat het HP-dossier het HP plan en
het reflectieverslag van de stage (research track), dan wel het opinie
stuk (maatschappelijk/bestuurlijke track). Reflectie op symposium,
masterclass of cursus mag ook op bijzondere wijze, bv middels een vlog.

Het HP wordt afgesloten met het behalen van alle voor het HP benodigde
studiepunten (30 extra EC) en het behalen van het bachelor diploma (180
EC). Daarbij is de eind-eis van HP traject, dat de student aan het eind
van de bachelor opleiding nog steeds nominaal studeert, met een
cijfergemiddelde van minimaal 7.5. Het behalen van het HP certificaat
wordt gevierd tijdens het eindsymposium evenals tijdens het HP
graduation event, dat medio juni plaats vindt en georganiseerd wordt
door de Honours Studenten Vereniging Extensus. Een aantekening van
succesvolle deelname aan het HP programma volgt op het bachelor diploma.

Doelgroep

Bachelor studenten (jaar 2 en 3) VUmc School of Medical Sciences.

Overige informatie

• Coördinator: prof. dr. W.M. van der Flier
• Examinator: prof. dr. W.M. van der Flier

Afwijkende intekenprocedure

Eerstejaars bachelor Geneeskunde studenten kunnen zich tot 1 mei aanmelden voor HP via de VU website.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS cursus.

Algemene informatie

Vakcode M_BHP15
Studiepunten 12 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator prof. dr. W.M. van der Flier
Examinator prof. dr. W.M. van der Flier
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkgroep, Symposium