Hersenen en zintuigen

2019-2020

Doel vak

De cursus Hersenen en Zintuigen geeft inzicht in de structuur en functie
van de zintuigen en het centrale zenuwstelsel.

Inhoud vak

De cursus Hersenen en Zintuigen geeft inzicht in de structuur en functie
van de zintuigen en het centrale zenuwstelsel. In deze cursus wordt
voortgebouwd op onderwerpen die in eerdere cursussen aan de orde zijn
geweest zoals het autonome zenuwstelsel, de basale neurofysiologie en
het perifere zenuwstelsel. Aan het begin van de cursus is er aandacht
besteed aan de structuur en functie van de zintuigen, zoals oog en oor
en de verwerking van de signalen van de perifere sensibele organen in
het centrale zenuwstelsel. Hiermee wordt de basis gelegd voor KNO en
oogheelkunde. Tevens leer je wat de relatie is tussen beschadigingen
(laesies) in deze systemen en specifieke (neurologische)
uitvalsverschijnselen en hoe met neurologische onderzoeksmethoden deze
uitval is vast te stellen. Daarna wordt ingegaan op de motorische en
gedragssystemen van de hersenen. Hierbij komt het beloop van de
sensibele en motorische baansystemen aan de orde. Deze kennis wordt
gekoppeld aan specifieke patronen van sensibele en motorische uitval bij
laesies op verschillende niveaus in het perifere en centrale
zenuwstelsel.
De verschillende hersensystemen (grote hersenen, basale ganglia,
cerebellum, vestibulair systeem, oculomotorisch systeem) die betrokken
zijn bij beweging, houding en evenwicht worden behandeld. Deze
onderdelen vormen voor een belangrijk deel de basis voor de neurologie.
Aan het einde van de cursus zullen wordt ingegaan op complexe functies
van de hersenen, zoals het geheugen, emoties, en cognitie, welke
belangrijk zijn binnen de psychiatrie. Tevens wordt aandacht besteed aan
de neuronale basis van de slaap en het bewustzijn. Naast deze
medisch-inhoudelijke kennis leer je in practica aspecten van het
onderzoek van het horen en het zien en train je de competentie
communicator door een anamnese af te nemen bij een slechthorende
patiënt.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Werkcollege, Studiegroep, Practicum, Digitaal practicum

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer( 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. P. Koolwijk

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus. Denk bijvoorbeeld aan
belangrijke CANVAS mededelingen over de cursus (ook zichtbaar via
VUnet), maar ook aan informatie over de toetsing. Zodra je ingeschreven
staat voor het vak heb je toegang tot de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BHZ15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. G.J. Schenk
Examinator dr. G.J. Schenk
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Studiegroep*, Hoorcollege, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.