Medisch expert 1

2019-2020

Doel vak

Geneeskunde kan men enerzijds zien als kennisdomein en anderzijds als
competentiegebied bij de voorbereiding voor het beroep van arts. Daarbij
gaat het juist om toepassen van geneeskundige kennis in specifieke
gezondheidszorgsituaties. Dit onderwijs is ondergebracht in de
onderwijslijn Medisch Expert (= module Medisch Expert 1 t/m 5) dat,
behalve het eerste semester van jaar 3, gedurende de hele bachelor wordt
gegeven.
Elk semester wordt de onderwijslijn Medisch Expert (behalve het eerste
semester van jaar 3) afgesloten in de module Medisch Expert van het
betreffende semester.

Inhoud vak

Medische expertise als kennisdomein omvat:

1. De natuurwetenschappelijke basis
2. De mens- en maatschappijwetenschappelijke basis
3. Het geneeskundig proces
4. De klinische geneeskunde van de medische specialismen

Bij de beroepsvoorbereiding gaat het om:
- de toepassing van medische kennis: klinisch redeneren en praktisch-
klinische vaardigheden
- de algemene vaardigheden die samengevat worden onder het begrip
professionele ontwikkeling (academische vorming, communicatie, ethiek,
diversiteit, samenwerken, etcetera).
Klinisch redeneren kan men omschrijven als het onderbouwd nemen van
medische beslissingen op het gebied van diagnostiek, prognostiek,
behandeling en preventie. De medische vraagstukken waarop deze
beslissingen betrekking hebben zijn in het Raamplan voor de arts-
opleiding (2009) omschreven
Tijdens de masteropleiding vindt de beroepsvoorbereiding plaats in de
praktisch-klinische stages.

NB. Binnen de medische expertise is er een afzonderlijke onderwijslijn
Farmacotherapie
In alle cursussen komen onderdelen van de lijn medische expertise naar
voren, verhoudingsgewijs het sterkst in de arts-patiënt cursussen aan
het eind van elk semester van de major. In die cursussen streven we
tevens naar het zichtbaar maken van de samenhang tussen de verschillende
competenties: enerzijds de medische expertise en anderzijds de
academische vorming en de overige competenties samengevat onder
‘professionele ontwikkeling’.

Onderwijsvorm

In de bacheloropleiding van het VUmc compas zijn de volgende onderdelen
gericht op de medische expertise als beroepsvoorbereiding:
- Klinisch redeneren in openingscolleges van de week en slotcolleges
klinisch redeneren
- Klinisch redeneren in studieopdrachten
- Practica klinisch redeneren
- Klinische vaardigheden in practica: o.a. anamnese, lichamelijk
onderzoek, informatie en advies, microbiologie, hematologie,
farmacotherapie

Toetsvorm

De module Medisch Expert 1 wordt getoetst middels de Parate kennistoets
(PAK)
Aan de module Medisch expert 1 is "Voldaan", als de Parate kennistoets
behaald is met een "Voldaan".
Het "Voldaan" hebben aan de module Medisch Expert 1 is één van de
voorwaarden, die gesteld zijn voor het toekennen van de studiepunten
voor de cursus Arts en Patiënt 1.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.
De PAK toets betreft de studiestof behandeld in de semesters 1.1.
De database met de vragen van de PAK toets staat op CANVAS.

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BME115
Studiepunten 0 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. P.H.H. Houben
Examinator dr. P.H.H. Houben
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Practicum