Medisch expert 4

2019-2020

Doel vak

Doel
Geneeskunde kan men enerzijds zien als kennisdomein en anderzijds als
competentiegebied bij de voorbereiding voor het beroep van arts. Daarbij
gaat het juist om toepassen van geneeskundige kennis in specifieke
gezondheidszorgsituaties. Dit onderwijs is ondergebracht in de
onderwijslijn Medisch Expert (= module Medisch Expert 1 t/m 5) dat,
behalve het eerste semester van jaar 3, gedurende de hele bachelor wordt
gegeven. Elk semester wordt de onderwijslijn Medisch Expert (behalve het
eerste semester van jaar 3) afgesloten in de module Medisch Expert van
het betreffende semester.

Inhoud vak

Medische expertise als kennisdomein omvat:
1. De natuurwetenschappelijke basis
2. De mens- en maatschappijwetenschappelijke basis
3. Het geneeskundig proces
4. De klinische geneeskunde van de medische specialismen
Bij de beroepsvoorbereiding gaat het om
- de toepassing van medische kennis: klinisch redeneren en praktisch-
klinische vaardigheden
- de algemene vaardigheden die samengevat worden onder het begrip
professionele ontwikkeling (academische vorming, communicatie, ethiek,
diversiteit, samenwerken, etcetera).
Klinisch redeneren kan men omschrijven als het onderbouwd nemen van
medische beslissingen op het gebied van diagnostiek, prognostiek,
behandeling en preventie. De medische vraagstukken waarop deze
beslissingen betrekking hebben zijn in het Raamplan voor de arts-
opleiding (2009) omschreven
Tijdens de masteropleiding vindt de beroepsvoorbereiding plaats in de
praktisch-klinische stages.

NB. Binnen de medische expertise is er een afzonderlijke onderwijslijn
Farmacotherapie In alle cursussen komen onderdelen van de lijn medische
expertise naar voren, verhoudingsgewijs het sterkst in de arts-patiënt
cursussen aan het eind van elk semester van de major. In die cursussen
streven we tevens naar het zichtbaar maken van de samenhang tussen de
verschillende competenties: enerzijds de medische expertise en
anderzijds de academische vorming en de overige competenties samengevat
onder ‘Professionele Ontwikkeling’.

Onderwijsvorm

In de bacheloropleiding van het VUmc compas zijn de volgende onderdelen
gericht op de medische expertise als beroepsvoorbereiding:
- Klinisch redeneren in openingscolleges van de week en slotcolleges
klinisch redeneren
- Klinisch redeneren in studieopdrachten
- Practica klinisch redeneren
- Klinische vaardigheden in practica: o.a. anamnese, lichamelijk
onderzoek, informatie en advies, microbiologie, hematologie,
farmacotherapie
- Praktijkstage Huisartsgeneeskunde.

Toetsvorm

De module Medisch Expert 4 wordt getoetst middels de Parate kennistoets,
de Stagebeoordeling Praktijkstage Huisartsgeneeskunde en het
Stationsexamen (STAT2) dat bestaat uit de volgende onderdelen:
Lichamelijk onderzoek, Klinisch redeneren, Communicatie en
Farmatotherapie, waarbij onderlinge compensatie van de stations niet
mogelijk is.
Aan de module Medisch Expert 4 is "Voldaan", als alle deeltoetsen met
een "Voldaan" zijn afgerond.
Onderlinge compensatie tussen de drie voornoemde deeltoetsen is niet
mogelijk.

Het "Voldaan" hebben aan de module Medisch Expert 4 is één van de
voorwaarden, die gesteld zijn voor het toekennen van de studiepunten
voor de cursus Arts en Patiënt 4.

Voor meer informatie over de afzonderlijke toetsen wordt verwezen naar
de toetshandleiding op CANVAS.

Daarnaast vindt toetsing van Medisch Expert 4 ook plaats door middel van
open en gesloten toetsvragen als onderdeel van de CAT’s van semester
2.2.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.
De PAK toets betreft de studiestof behandeld in de semesters
1.1, 1.2, 2.1 en 2.2.
De database met de vragen van de PAK toets staat op CANVAS.

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BME415
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. P.H.H. Houben
Examinator dr. P.H.H. Houben
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Praktijkstage, Practicum