Medisch wetenschappelijk onderzoek 2

2019-2020

Doel vak

De cursus ‘medisch wetenschappelijk onderzoek 2’ (MWO2) richt zich op de
academische vorming door op een actieve wijze kennis te maken met alle
aspecten van wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud vak

In de cursus ‘medisch wetenschappelijk onderzoek 2’ (MWO2) wordt
wetenschappelijk onderzoek in de volle breedte behandeld, met als
belangrijkste pijlers: epidemiologie, biostatistiek, kwalitatief
onderzoek, fundamenteel onderzoek, ethiek en integriteit. Klinische
leerstof rondom maligne longziekten vormt daarbij de rode draad.
De cursus MWO2 sluit aan op de cursus MWO1 en biedt verdere verdieping
voor de kennis over medisch wetenschappelijk onderzoek. Wat betreft
biostatistiek staan in MWO2 technieken centraal voor continue
uitkomstmaten, dichotome uitkomstmaten en dichotome uitkomstmaten met
een tijdsindicator centraal, met specifieke aandacht voor
regressietechnieken, confounding en effectmodificatie. Tevens komt
fundamenteel onderzoek aan bod en worden de achtergrond, theorie en
methoden van kwalitatief onderzoek behandeld, waarbij gekeken wordt naar
behandelbeslissingen en kwaliteit van leven bij longmaligniteiten.
Aanvullend wordt er stil gestaan bij ethiek en integriteit van
onderzoek, waarbij historie en wetgeving aan bod komen. De klinische
leerstof rondom maligne longziekten gaat dieper in op symptomen en
klachten, oorzaken, classificatie en behandeling van maligniteiten van
de longen.
Tevens leer je in de studiegroepen en practica wetenschappelijke
vraagstellingen formuleren, doe je ervaring op met het werken met een
databestand en leer je hoe je gegevens kunt analyseren met behulp van de
statistiek.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Practicum, Computerpracticum, Computer
Ondersteund Onderwijs

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een CAT over de leerstof van deze cursus met
behulp van open en gesloten vragen. Voorwaarde voor het behalen van de
cursus en het toekennen van de studiepunten is de afronding van de CAT
met een voldoende cijfer ( 6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-cursuscoördinator: Dr. M.E. Reinders

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BMWO215
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. F. Rutters
Examinator dr. F. Rutters
Docenten M.J.M. Heslenfeld MA
S. Remmelzwaal MA
R.C. Slieker
dr. F. de Boer
S.S. Klokgieters MA
L. Groeneveld
F. van Wifferen
J.M.-Stuber BSc

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Computerpracticum, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.