Professionele ontwikkeling 4

2019-2020

Doel vak

Door de gehele opleiding van Bachelor tot en met Master loopt de
onderwijslijn ‘Professionele ontwikkeling’. Het doel van deze
onderwijslijn is om de algemene competenties (kennis,
vaardigheden en attitude) die de student nodig heeft om als
toekomstig arts te functioneren geïntegreerd te
onderwijzen in een werkelijkheidsgetrouwe context.
In de bachelor wordt de onderwijslijn "Professionele Ontwikkeling" elk
semester afgesloten in de module Professionele ontwikkeling van het
betreffende semester: module 1 t/m 5. Uitzondering is de
Module Professionele Ontwikkeling 5; vanwege de Minor in semester 3.1,
vindt de module PO5 plaats in semester 3.2.

Inhoud vak

De onderwijslijn Professionele Ontwikkeling omvat alle competenties
(medisch expert, communicator, samenwerker, organisator,
gezondheidsbevorderaar, academicus, beroepsbeoefenaar en reflector).
Deze competenties worden binnen het curriculum van VUmc gecombineerd in
acht onderwijslijnen die in het curriculum longitudinaal worden
aangeboden:
- Professioneel gedrag,
- Interculturalisatie en diversiteit,
- Patiëntveiligheid,
- Medische Ethiek en Recht,
- Professionele communicatie,
- Beroepskeuze en loopbaanoriëntatie,
- Reflectie
- Academische vorming.

Onderwijsvorm

• Professionele ontwikkeling komt geïntegreerd in alle cursussen en in
ieder semester aan bod in practica, studiegroepen, studieopdrachten of
colleges en tijdens de stages.
• Professionele ontwikkeling komt aan bod in de cursussen Arts en
Patiënt 1 t/m 5. Vijf van de zes semesters worden afgesloten met een
cursus Arts en Patiënt. In deze cursussen staat Professionele
Ontwikkeling centraal en worden specifieke onderwerpen behandeld:
o Soma en Psyche (AP1),
o Autonomie (AP2),
o Context (AP3),
o Evidence-Based Medicine (AP4)
o Multimorbiditeit (AP5).
De focus ligt per AP cursus op een beperkt aantal onderwijslijnen en het
onderwijs kent een toenemende moeilijkheidsgraad. Voor een goede
integratie van kennis, begrip/inzicht, attitude en vaardigheden is het
Klinisch Redeneren leidend.
Daarom zijn in de AP cursussen ook basisvakken zoals psychologie
ondergebracht. Klachten en ziektebeelden vanuit deze basisvakken bieden
de casuïstiek voor de ontwikkeling van het Klinisch Redeneren in de
betreffende AP cursus, alsmede de specifieke thema’s die voor
Professionele Ontwikkeling belangrijk zijn.

Toetsvorm

De module Professionele Ontwikkeling 4 wordt getoetst middels:
• toetsing van Professioneel Gedrag tijdens semester 2.2, én
• toetsing middels het Portfolio van semester 2.2 én de toetsing van de
praktijkstage Academische Vorming.

De module Professionele Ontwikkeling 4 is "Voldaan", mits alle drie
bovengenoemde toetsen afgerond worden met een "Voldaan". Er is geen
compensatie mogelijk.

Het "Voldaan" hebben aan de module Professionele Ontwikkeling 4 is één
van de voorwaarden, die gesteld zijn aan het toekennen van de
studiepunten voor de cursus Arts en Patiënt 4.

Daarnaast vindt toetsing van Professionele Ontwikkeling ook plaats door
middel van open en gesloten toetsvragen als onderdeel van de CAT’s van
semester 2.2 en onderdelen in het Stationstentamen 2.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

• Coördinator: dr. U.M.H. Klumpers
• Examinator: dr. U.M.H. Klumpers

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling
op het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen
over de cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over
de toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot
de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BPO415
Studiepunten 0 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. U.M.H. Klumpers
Examinator dr. U.M.H. Klumpers
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.