Start van het leven

2019-2020

Doel vak

Deze cursus, Start van het Leven, geeft inzicht in een groot aantal
aspecten van "The Circle of Life", de voortplanting van de mens

Inhoud vak

Deze cursus, Start van het Leven, geeft inzicht in een groot aantal
aspecten van "The Circle of Life", de voortplanting van de mens. In
andere cursussen in dit tweede Bachelorjaar zal de cirkel worden
gesloten: Groei en Ontwikkeling en Sekse, Seksualiteit en Relaties.
Begonnen wordt met het rijpingsproces van mannelijke en vrouwelijke
geslachtscellen. De menstruele cyclus als maandelijkse voorbereiding op
het eventueel ontvangen van een conceptus wordt toegelicht. Hoe de
bevruchting op gametenniveau plaatsvindt en hoe de conceptus zich
ontwikkelt via blastocyste, embryo, foetus tot een neonaat van 24 uren
oud wordt behandeld. Tevens wordt uitvoerig ingegaan op het hoe en
waarom van de noodzakelijke lichamelijke veranderingen die de vrouw
ondergaat, aangestuurd door trofoblastcellen ( de latere placenta).
Kennis hebben van deze fysiologische veranderingen, o.a. in
hemodynamiek, ademhaling, glucose stofwisseling en in heel veel andere
organen en orgaansystemen, is om die reden voor vrijwel elke arts van
belang. Een zwangere is een ander mens dan een niet-zwangere vrouw. Lang
niet alle "normaalwaarden" zijn van toepassing. Bovendien moet de arts
rekening houden met het belang van de foetus die als kleine passagier
door vrijwel alles wordt beïnvloed wat zijn moeder meemaakt.
Behalve de fysiologische veranderingen komen ook ontsporingen daarin ter
sprake. Tevens komen enkele complicaties aan bod die toe te schrijven
zijn aan de zwangerschap en co-morbiditeit, zoals de diabeticus die
zwanger wordt. Er is gelegenheid tot discussie over de grenzen van
levensvatbaarheid en over de moderne voortplantingstechnologie. Veel
aandacht zal uitgaan naar het klinisch redeneren. Aan de hand van een
vijftal thema’s (buikpijn in de fertiele levensfase, bloedverlies in de
zwangerschap, groeivertraging, het stille kind en koorts in het
kraambed) zal een start gemaakt worden het klinisch redeneren meer eigen
te maken.
Om de vereiste kennis inzichtelijk te maken worden hoorcolleges,
klinisch redeneer colleges, practica, studieopdrachten en digitale
werkvormen ingezet. De volgende vakgebieden vormen samen deze cursus
Start van het Leven: Anatomie en embryologie, histologie,
endocrinologie, urologie, verloskunde, gynaecologie,
voortplantingsgeneeskunde en tot slot neonatologie.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, Studiegroep, Computer Ondersteund Onderwijs, Practicum,
Bijeenkomst.

Toetsvorm

De toetsing bestaat uit een Cursusafhankelijke Toets (CAT). Voorwaarde
voor het behalen van de cursus en het toekennen van de studiepunten is
de afronding van de CAT met een voldoende cijfer (6).

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Overige informatie

Vice-coördinator: Drs. A. (Alexander) R.J. Bijnsdorp

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Voor de start van het collegejaar krijg je automatisch toegang
tot de CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BSVHL15
Studiepunten 6 EC
Periode Semester 1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator P.C.A.M. Bakker
Examinator P.C.A.M. Bakker
Docenten A.R.J. Bijnsdorp MA

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Bijeenkomst, Hoorcollege, Studiegroep*, Overig, Practicum

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.