Zorgstage

2019-2020

Doel vak

Je maakt kennis met zorg, oefent in communicatie, krijgt inzicht in de
problemen van patiënten (niet de ziektes, maar de problemen die daaruit
voortkomen), leert professioneel om te gaan met patiënten, collega’s,
taken en jezelf.

Inhoud vak

De Zorgstage wordt gelopen (waar mogelijk) in duo’s gedurende vier weken
in zorginstellingen(ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en
psychiatrische ziekenhuizen). Je voert praktijktaken uit zoals het
analyseren van patiëntproblemen, je observeert professioneel gedrag en
je werkt mee op de afdeling als verpleeghulp, waarmee je eigen
professioneel gedrag oefent en ontwikkelt. Je maakt kennis met zorg,
oefent in communicatie, krijgt inzicht in de problemen van patiënten ,
leert professioneel om te gaan met patiënten, collega’s, taken en
jezelf. De stage wordt voorbereid tijdens competentiegebonden practica,
w.o. het voorbereidend practicum zorgstage en leren tillen. Daarnaast is
er een terugkompracticum. Deze practica zijn verplicht.

Onderwijsvorm

Practicum

Toetsvorm

Deze module kent de volgende toetsen: stageverslag (1-10), professioneel
gedrag stage (voldaan/niet voldaan), en stage-practica (voldaan/niet
voldaan). Meer inhoudelijke informatie over deze toetsen staat op
Canvas.
Alle toetsen moeten minimaal voldoende zijn voor het toekennen van de
studiepunten. Meer inhoudelijke informatie over deze toetsen staat op
Canvas. Het eindcijfer voor op de eindlijst is gelijk aan het
verslagresultaat.
Voor practicumregistratie wordt gebruik gemaakt van de practicumkaart.
Deze kun je als hij vol is inleveren bij het Onderwijs Service Centrum.
Voor meer informatie over regels rondom practicumdeelname zie
www.med.vu.nl onder reglementen, practicumregeling.

Literatuur

Gedetailleerde opgave van leerdoelen en bijbehorende studiestof uit de
kernboeken staat in de cursusklapper op CANVAS.

Afwijkende intekenprocedure

Als je voor het eerst aan deze cursus deelneemt, word je voor deze cursus en de daarmee samenhangende onderwijsactiviteiten, zoals studiegroep, colleges, practica en de 1e gelegenheid van de tentamens ingeschreven. Als je een tentamen wilt herkansen, dien je je tijdig voor het tentamen op te geven via het formulier Aanmelden hertentamen Bachelor Geneeskunde.

Toelichting Canvas

Voor deze cursus is een bijbehorende CANVAS course. Hierin staat alle
informatie die je nodig hebt tijdens de cursus, in aanvulling op het
onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke CANVAS mededelingen over de
cursus (ook zichtbaar via VUnet), maar ook aan informatie over de
toetsing. Zodra je ingeschreven staat voor het vak heb je toegang tot de
CANVAS course.

Algemene informatie

Vakcode M_BZS15
Studiepunten 6 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. A.A. Meiboom
Examinator drs. A.A. Meiboom
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum