Professionele ontwikkeling masterjaar 1

2019-2020

Inhoud vak

Om zelfstandig volgens de professionele standaard te kunnen functioneren
dient iedere arts te beschikken over een arsenaal aan
beroepsgerelateerde competenties die, afhankelijk van de situatie,
beurtelings of simultaan worden ingezet. Deze competenties zijn
weerspiegeld in de zogenaamde CanMeds-rollen. In het VUmc onderwijs is
een extra CanMedsrol toegevoegd, namelijk de reflector. Deze
CanMedsrollen zijn vertaald naar onderwijslijnen.
Het belangrijkste doel van professionele ontwikkeling is om de student
tot geleidelijke ontwikkeling en groei in de vereiste
competenties/vaardigheden te laten komen. Deze ontwikkeling vergt ook
later tijdens de beroepsuitoefening als arts continu aandacht en
onderhoud (‘life-long-learning).

Tijdens de masteropleiding geneeskunde loopt de onderwijslijn
professionele ontwikkeling (PO) als een rode draad door alle jaren en
coschappen heen. De student oefent tijdens de coschappen alsook in KTO
en symposia de competenties die een arts nodig heeft. De student krijgt
gerichte
en concrete feedback, zo mogelijk gebaseerd op directe observaties. In
de loop van de opleiding neemt het niveau en de moeilijkheidsgraad toe
en leert de student kennis, vaardigheden en gedrag te integreren in
complexe situaties.

In het eerste coschap in masterjaar 1 ziet de student patiënten tijdens
klinische opname of op de polikliniek. In masterjaar 3 integreert de
student in de semiartsstage alle geleerde competenties en functioneert
als (bijna) zaalarts of heeft eigen poli-spreekuren. Professioneel
gedrag (PG) is een integraal onderdeel van de professionele ontwikkeling
en wordt bij alle opeenvolgende coschappen integraal en onlosmakelijk
(mede-) beoordeeld.

Portfolio
Het masterportfolio dient om de groei in professionele ontwikkeling
inzichtelijk te maken en is een belangrijk stuur-instrument voor de
student. De leerdoelen zijn verankerd in het longitudinaal portfolio. De
student verwerkt en integreert leerdoelen, leerervaringen en feedback
uit zowel de coschappen als KTO en symposia gedurende de drie
masterjaren in dit portfolio (PTF). Hierbij wordt de ontvangen feedback
gebruikt als basis voor het opstellen of bijstellen van (nieuwe)
leerdoelen. De docenten/tutoren en coschapbegeleiders begeleiden en
ondersteunen de student bij het inrichten en tot uitvoering brengen van
dit portfolio.
In het eerste masterjaar vinden 2 tutorgesprekken plaats: het
kennismakingsgesprek en het portfolio jaargesprek in het KTO neurologie.
In dit jaargesprek wordt teruggekeken op de professionele ontwikkeling
aan de hand van verzamelde resultaten en feedback, en vooruit gekeken
a.d.h.v. een individueel ontwikkelingsplan (IOP).

(Overig) PO-onderwijs
Naast het reguliere onderwijs in de coschappen is aan diverse coschappen
een specifiek onderdeel van professionele ontwikkeling gekoppeld. Dit
thema wordt in het KTO extra belicht. Voorbeelden zijn koppeling van de
onderwijslijn diversiteit aan KTO onderwijs interne geneeskunde,
patiëntveiligheid aan KTO heelkunde, academicus aan KTO - neurologie &
psychiatrie.
De onderwijslijn academicus loopt als een rode draad door de coschappen
en stages heen: in ieder coschap presenteert de student een referaat of
een CAT.
In het eerste masterjaar schrijft iedere student een academisch
Engelstalig essay; tijdens het coschap interne geneeskunde en heelkunde
wordt aan dit essay gewerkt.
In de master is de leerlijn Farmacotherapie onderdeel van de lijn
professionele ontwikkeling. De student voert tijdens de coschappen
diverse opdrachten uit in de praktijk. De door de student ingeleverde
opdrachten tijdens het coschap interne geneeskunde en heelkunde vormen
de basis voor de mondelinge toets farmacotherapie in jaar 1.
In elk masterjaar worden vier symposia georganiseerd. De student mag
zelf een keuze maken uit het actuele aanbod en dient aan 2 van de 4
symposia in een masterjaar deel te nemen. In de symposia worden PO
thema’s belicht waarbij speciale nadruk ligt op integratie van
competenties die nog niet of onvoldoende belicht zijn in de opleiding en
op de positie van de arts in de toekomstige zorg. Er wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij de actualiteit. Tijdens de symposia worden
verschillende interactieve, werkvormen gebruikt zoals lezingen,
documentaires, workshops en theater. Voorbeelden van onderwerpen zijn:
persoonlijk leiderschap, shared decision making, e-Health en
medisch/ethische onderwerpen gerelateerd aan actualiteiten in de
maatschappij.
Tenslotte volgen de studenten in masterjaar 1 en 2 in totaal vijf
intervisiebijeenkomsten.

Onderwijsvorm

Symposia

Toetsvorm

Toetsing bestaat uit toets portfolio en voortgangstoets (VGT).
De examinator PO is eindverantwoordelijk voor de beoordeling. De
studiepunten worden toegekend indien alle onderdelen vallend onder PO
minimaal voldoende (VGT) en voldaan (portfolio) zijn.

Literatuur

Zie kernboekenlijst

Overige informatie

Coördinator: Mw. dr. U.M.H. Klumpers

Afwijkende intekenprocedure

Deelname aan alle VGT toetsen is verplicht voor masterstudenten, zodra er gestart wordt met enig onderdeel van de masteropleiding. Alleen bij verblijf in het buitenland kan een verzoek worden ingediend voor ontheffing van de aanwezigheidsplicht bij VGT toetsen. Voor meer uitgebreide informatie, zie de informatie in de VGT Canvas course.

Toelichting Canvas

Voor aanvullende details en nadere uitleg zie Canvas. Voor de
Canvas course van dit vak word je door de faculteit ingeschreven.
Informatie over het essay vind je in de course academische vorming.

Informatie over de VGT staat in de course Landelijke voortgangstoets.

Algemene informatie

Vakcode M_M1PO15
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. U.M.H. Klumpers
Examinator dr. U.M.H. Klumpers
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.