Professionele ontwikkeling masterjaar 2

2019-2020

Inhoud vak

Om zelfstandig naar de professionele standaard te kunnen functioneren
dient iedere arts te beschikken over een arsenaal aan competenties die
,afhankelijk van de situatie, beurtelings of simultaan worden ingezet.
Deze zogenaamde CanMedsrollen én een extra CanMedsrol: reflector zijn in
het VUmc vertaald in onderwijslijnen.
Het belangrijkste doel van professionele ontwikkeling is om de studenten
tot geleidelijke ontwikkeling en groei in de vereiste
competenties/vaardigheden te laten komen. Deze ontwikkeling vraagt ook
later tijdens de beroepsuitoefening als arts continu om aandacht en
onderhoud (‘life-long-learning’).

Tijdens de masteropleiding geneeskunde loopt de onderwijslijn
professionele ontwikkeling (PO) als een rode draad door alle jaren en
coschappen heen. De student oefent tijdens de coschappen alsook in KTO
en symposia de competenties die een arts nodig heeft en krijgt gerichte
concrete feedback, zo mogelijk gebaseerd op directe observaties. In de
loop van de opleiding neemt het niveau en de complexiteit toe en leren
de studenten kennis, vaardigheden en gedrag te integreren in complexere
situaties, waarbij het accent geleidelijk (deels) verlegd wordt van
expliciet naar impliciet. In het eerste coschap in masterjaar 1 ziet de
student voor het eerst patiënten op de polikliniek voor een consult of
neemt de student voor het eerst een patiënt op in de kliniek. In
masterjaar 3 integreert de student in de semi-artsstage alle geleerde
competenties en functioneert als (bijna) zaalarts voor een klein zaaltje
met patiënten of heeft eigen polispreekuren. Deze ontwikkeling geldt
niet alleen voor vaardigheden maar ook voor aspecten van professioneel
gedrag (PG), hetgeen bij alle opeenvolgende coschappen integraal en
onlosmakelijk (mede-) beoordeeld wordt.

Portfolio
Studenten verwerken en integreren leerdoelen, leerervaringen en feedback
uit zowel de coschappen als KTO en symposia gedurende de drie
masterjaren in een portfolio (PTF). Hierbij gebruiken zij de ontvangen
feedback als basis voor het opstellen van hun (nieuwe) leerdoelen. Deze
leerdoelen zijn verankerd in het longitudinaal portfolio en de
docenten/tutoren en coschapbegeleiders begeleiden en ondersteunen de
studenten bij dit portfolio. In het tweede masterjaar vindt 1
tutorgesprek plaats: het portfolio jaargesprek in het KTO
Ouderengeneeskunde, waarin wordt teruggekeken op de professionele
ontwikkeling aan de hand van verzamelde resultaten en feedback in de
afgelopen periode en vooruit wordt gekeken aan de hand van een
individueel ontwikkelingsplan (IOP) op de nog komende coschappen in
masterjaar 2 en de semi-artsstage. Het masterportfolio dient vooral om
de groei in professionele ontwikkeling inzichtelijk te maken en is een
belangrijk instrument voor studenten om hier zelf sturing aan kunnen
geven. De ervaring met het gebruik van een PTF komt later als arts in
een vervolgopleiding goed van pas, aangezien gebruik van een PTF hier
gemeengoed is.

(Overig) PO-onderwijs
Naast het reguliere onderwijs in de coschappen is aan diverse coschappen
ook nog een thema van professionele ontwikkeling gekoppeld dat in het
KTO extra belicht wordt. Zo is de onderwijslijn academicus aan onderwijs
tijdens het KTO neurologie & psychiatrie gekoppeld en komt in het tweede
masterjaar ethiek en recht terug in het KTO verloskunde-gynaecologie en
kindergeneeskunde. In de coschappen psychiatrie, verloskunde &
gynaecologie, kindergeneeskunde en huisartsgeneeskunde houdt
de student een referaat of een CAT. In het coschap ouderengeneeskunde
geeft de student een klinische les. Daarnaast schrijft iedere student in
het tweede masterjaar wederom een academisch essay.
Ook in het tweede masterjaar is de lijn Farmacotherapie onderdeel van de
lijn professionele ontwikkeling: de studenten voeren diverse opdrachten
uit in de praktijk, tijdens de coschappen. De door de student
ingeleverde opdrachten tijdens de coschappen neurologie, psychiatrie
verloskunde & gynaecologie en kindergeneeskunde vormen de basis voor de
mondelinge toets farmacotherapie in jaar 2. Aan het einde van jaar 2
vindt verder de eindtoets medicatieveiligheid plaats.
In elk masterjaar worden vier symposia georganiseerd. Studenten mogen
zelf een keuze maken uit het actuele aanbod en dienen aan 2 van de 4
symposia in een masterjaar deel te nemen. In de symposia worden PO
thema’s belicht waarbij speciale nadruk ligt op integratie van
competenties/items die nog niet of weinig aan bod zijn geweest, en op de
rol van de arts in de toekomstige zorg. Er wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de actualiteit. Tijdens de symposia worden verschillende
interactieve werkvormen gebruikt zoals lezingen, documentaires,
workshops en theater. Voorbeelden van onderwerpen in het tweede
masterjaar zijn: zorginterventies en maatschappij, de prijs van uw pil,
crew resource management en e-Health.
Tenslotte volgen de studenten in masterjaar 1 en 2, in totaal 5
intervisie
bijeenkomsten.

Onderwijsvorm

Symposia

Toetsvorm

Toetsing bestaat uit toets portfolio en voortgangstoets (VGT).
De examinator PO is eindverantwoordelijk voor de beoordeling. De
studiepunten worden toegekend indien alle onderdelen vallend onder PO
minimaal voldoende (VGT) en voldaan (portfolio) zijn.

Literatuur

Zie kernboekenlijst

Overige informatie

Coördinator: Mw. dr. U.M.H. Klumpers

Afwijkende intekenprocedure

Deelname aan alle VGT toetsen is verplicht voor masterstudenten, zodra er gestart wordt met enig onderdeel van de masteropleiding. Alleen bij verblijf in het buitenland kan een verzoek worden ingediend voor ontheffing van de aanwezigheidsplicht bij VGT toetsen. Voor meer uitgebreide informatie, zie de informatie in de VGT Canvas course.

Toelichting Canvas

Voor aanvullende details en nadere uitleg zie Canvas. Voor de
Canvas course van dit vak, kun je jezelf inschrijven.

Informatie over de VGT staat in de course Landelijke voortgangstoets.

Algemene informatie

Vakcode M_M2PO15
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator dr. U.M.H. Klumpers
Examinator dr. U.M.H. Klumpers
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Overig