Coschap Huisartsgeneeskunde

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
door training in de praktijk.

Inhoud vak

Het coschap huisartsgeneeskunde geeft inzicht in de werkzaamheden van de
huisarts en zijn rol als spil binnen de organisatie van de Nederlandse
gezondheidszorg. Onder supervisie van een huisarts worden er zoveel
mogelijk zelfstandig huisartsgeneeskundige werkzaamheden verricht, zoals
consulten (anamnese en lichamelijk onderzoek, het geven van advies en
informatie en beleid), huisbezoeken, verwijzingen, intercollegiaal
overleg en diensten. Je vraagt actief feedback en verzamelt deze in het
digitale portfolio(scorion). Er zijn drie terugkomdagdelen.
Tijdens het coschap vindt ook intervisieonderwijs plaats.
Informatie hierover vind je in de canvas course professionele
ontwikkeling masterjaar 2.

Onderwijsvorm

Training

Toetsvorm

Het coschap wordt getoetst met een stagebeoordeling (STB).
De stagebeoordeling valt uiteen in twee onderdelen:
1. Mondeling examen klinisch redeneren
2. Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag)
De STB wordt uitgedrukt in een cijfer (1-10). De studiepunten voor een
onderwijsonderdeel worden toegekend indien de toetsen behorend bij dit
onderdeel met een voldoende zijn afgesloten.

Literatuur

Zie kernboekenlijst

Overige informatie

6 weken coschap, inclusief 3 terugkomdagdelen.

Toelichting Canvas

Voor de canvas course van dit vak, kun je jezelf inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode M_MCHAG15
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. J.J.T. Huijsman
Examinator drs. J.J.T. Huijsman
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Training