Coschap Heelkunde

2019-2020

Doel vak

Het doel is dat de voor het coschap gestelde eindtermen worden behaald
door training in de praktijk.

Inhoud vak

Het coschap start met 3 weken Klinisch Trainings Onderwijs (KTO).
Tijdens deze periode wordt o.l.v. docenten expliciet tijd en aandacht
besteed aan klinisch redeneren op basis van een aantal klinische
condities en bijbehorende ziektebeelden. Tevens wordt tijd besteed aan
het aanleren van discipline specifieke vaardigheden. Na 3 weken
KTO maak je een formatieve entreetoets voor de overgang naar het
coschap. Tijdens het coschap vindt intervisie en reflectie op het
voorgaande coschap plaats.
Het coschap heelkunde bestaat uit het doorlopen van de onderdelen
polikliniek en kliniek heelkunde, de spoedeisende hulp, en diverse
afdelingen van de heelkunde of anesthesiologie. Je bent intensief
betrokken bij de dagelijkse patiëntzorg op de genoemde afdelingen en de
operatiekamer. Je voert onder supervisie van A(N)IOS en stafleden taken
uit zoals het verrichten van anamnese en lichamelijk onderzoek, het
schrijven van een status, het voordragen van een patiënt etc.. Daarnaast
doe je ervaring op in enkele diensten. Je ziet daarbij een mix van acute
en chronische patiënten.
Tijdens het coschap formuleer je een klinische vraagstelling en
beoordeel je de bijpassende literatuur in de vorm van een CAT. Je houdt
een referaat en maakt een opdracht farmacotherapie. Je vraag actief
feedback en verzamelt deze in het digitaal portfolio. Hierin kunnen ook
Klinische PraktijkBeoordelingen (KPB’s) worden afgetekend. Kennis van de
klinische condities heelkunde, vaardigheden en professioneel gedrag
worden geïntegreerd toegepast en beoordeeld op het basisartsniveau.

Onderwijsvorm

Werkcollege, training, practicum, hoorcollege, stage

Toetsvorm

Het coschap wordt getoetst met een stagebeoordeling (STB). De
stagebeoordeling valt uiteen in twee onderdelen:
1. Mondeling examen klinisch redeneren(30% van het cijfer)
2. Functioneren op de werkplek (inclusief professioneel gedrag; 70%
van het cijfer)
De STB wordt uitgedrukt in een cijfer (1-10). De studiepunten voor een
onderwijsonderdeel worden toegekend indien de toetsen behorend bij dit
onderdeel met een voldoende zijn afgesloten.

Literatuur

Zie kernboekenlijst

Overige informatie

Duur van de stage: 3 weken KTO, 9 weken coschap. Totaal 12 weken.

Toelichting Canvas

Voor de Canvas course van dit vak, kun je jezelf inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode M_MCHK15
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit VUmc
Vakcoördinator drs. J.H. Nederhoed
Examinator drs. J.H. Nederhoed
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege, Training, Overig